ANDERSEN, POUL. Dansk Forvaltningsret. Almindelige Emner. 2. Udg. Khvn 1946. Gyldendal. 684 s. Inb. kr. 33.00.
AUGDAHL, PER. Aksjeselskapet etter norsk rett. 2 utg. omarbeidet og utvidet. Oslo 1946. Gyldendal. 570 s. Kr. 49.00, inb. kr. 52.00.
BORUM, O. A. Personretten. 2. ufor. Optryk med Tillæg om Lov om Borteblevne af 12. Juli 1946. Khvn 1946. Gad. 208 s. Kart. kr. 10.00.
FORSMAN, JAAKKO. Anteckningar enligt professor JAAKKO FORSMANS föreläsningar öfver de särskilda brotten enligt strafflagen af den 19 december 1889. Första afdelningen: Brotten mot individens rättsgebit. Med av lagstiftningens utveckling föranledda rättelser och tillägg utgiven av BRYNOLF HONKASALO. 5 uppl. Hfors 1946. Akad. bokh. i distr. 573 s. Fmk 340.00.
KRUSE, FR. VINDING. Ejendomsretten. 2. Udg. 3. Bind. Khvn 1946. Gad. 510 s. Inb. Kr. 26.00.
Straffesak mot Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling. Utg. på offentlig bekostning av Eidsivating lagstols landssvikavdeling. Oslo 1946. Grøndahl. 646 s. Kr. 20.00.
USSING, HENRY. Dansk Obligationsret. Speciel Del. II. Enkelte Kontrakter. 2. Udg. Khvn 1946. Gad. 496 s. Inb. Kr. 22.00.

K. R.