Den nordiska sjömanslagstiftningen. På inbjudan av det svenska handelsdepartementet försiggingo d. 19 och 20 dec. 1947 i Stockholm överläggningar mellan representanter för de danska, finska, norska och svenska regeringarna angående ny nordisk sjöarbetstidslagstiftning. Danmark representerades därvid av chefen vid handelsministeriets sjöfartsavdelning O. Nielsen och expeditionssekreteraren vid samma ministerium E. Lysgaard, Finland av förvaltningsrådet R. Beckman, Norge av dommer B. Didriksen och byråchefen A. W. Östensen samt Sverige av f. ordf. i landsorganisationen A. Lindberg, kommerserådet G. Böös och kaptenen H. Öbrink. Som sekr. fungerade amanuensen S. Gerentz. Under överläggningarna, som leddes av Lindberg, lämnades redogörelser för de åtgärder, som i de olika länderna vidtagits för åstadkommande av nya lagbestämmelser i fråga om sjömäns arbetstid. I Finland och Sverige utarbetade förberedande utkast till sådana bestämmelser genomgingos.
    I Finland, Norge och Sverige kommer i början av år 1948 att utarbetas proposition till ny lagstiftning i ämnet.

R. B-n.

 

    Det nordiska samarbetet på lagstiftningens område. D. 30 och 31 jan. 1948 hölls i Köpenhamn ett möte mellan de delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område (se SvJT 1947 s. 638). Från svensk sida deltogo riksmarskalken Birger Ekeberg och justitierådet Gösta Walin jämte lagbyråchefen Sven Edling i egenskap av sekreterare.
    Vid mötet behandlades till en början frågan om formerna för de delegerades arbete. Man kom överens om att i detalj utformade föreskrifter härom icke vore nödiga. Under hand borde man de olika länderna emellan underrätta varandra om vad som kunde vara av intresse. Det vore vidare önskvärt, att de delegerade i varje land årligen till regeringen avgåve en berättelse över verksamheten.
    Man var ense om att det redan påbörjade samarbetet inom vissa områden, såsom skadeståndsrätten, auktorrätten och lufträtten, borde fullföljas. I övrigt genomgingos ett flertal lagstiftningsfrågor av gemensamt intresse, varvid frågornas läge i de skilda länderna redovisades. Beträffande vissa spörsmål var man ense om att dessa lämpligen icke borde omedelbart upptagas. I andra fall åter ansåg man att ett samarbete i en eller annan form borde inledas utan längre dröjsmål. På familjerättens område borde sålunda samarbete komma till stånd rörande frågan, om förmynderskapet för barn i äktenskap bör tillkomma båda föräldrarna. Spörsmålet om en laglig reglering av artificiell insemination borde vidare lösas gemensamt. Inom privaträtten syntes frågan om en gemensam revision av lagstiftning-

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 143en rörande patent och varumärken böra upptagas vid lämpligt tillfälle. Samarbetet borde vidare utvidgas att omfatta lämpliga delar av straffrätten. Det syntes ändamålsenligt att särskilda representanter för de olika länderna träffades för att närmare diskutera, vilka ämnen inom detta område som härvid borde komma i fråga. 

S. E.