Det 18:e nordiska juristmötet hålles i Köpenhamn d. 26—28 augusti 1948. Den danska styrelsens inbjudan till mötet återfinnes nedan s. 159.

 

    Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Genom en d. 19 nov.1947 upprättad urkund ha hovrättsrådet Gustav Olin och hans maka Carin Olin, född Göransson, grundat en stiftelse med ovan angiven benämning. Stiftelsen skall ha till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. Härmed skall enligt stiftelseurkunden förstås icke blott bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, den svenska rättsvetenskapens historia samt rättslivets kulturhistoria (rättstillståndet, domstolsväsendets yttre ram, domareståndets levnadsförhållanden) utan även utgivandet av rättskällor (lagar, lagförslag och andra rättsuppteckningar, domstolars protokoll och domböcker samt i handskrift föreliggande prejudikatsamlingar), därest dessa utgåvor förses med mera omfattande vetenskapliga inledningar och kommentarer.

    Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, av vilka ordföranden och ytterligare en ledamot skola utses i särskilt angiven ordning medan övriga tre ledamotsplatser skola innehavas av vårt lands i tjänst varande professorer i rättshistoria, således för närvarande professorerna J. E. Almquist, Ivar Sjögren och Henrik Munktell. Styrelsens förste ordförande skall vara hovrättsrådet Olin; sedan han avgått och därefter allt framgent skola styrelsens övriga ledamöter till ordförande utse en i Stockholm eller dess omnejd bosatt, vetenskapligt bildad, i tjänst varande eller förutvarande ämbetsman, som hyser intresse för stiftelsens verksamhet. Den andre i särskild ordning utsedde ledamoten skall vara en i tjänst varande eller förutvarande ledamot i Svea hovrätt. Till förste innehavare av denna ledamotsplats har i stiftelseurkunden förordnats assessorn Sture Petrén; följande innehavare av platsen skola utses av styrelsens övriga ledamöter.

 

144 NOTISER.    Såsom grundfond för stiftelsen ha donatorerna överlämnat aktier till ett värde av omkring 500,000 kronor, vilket belopp framdeles kommer att ökas. Donationen omfattar därjämte ett betydande bibliotek.