Andra huvudtiteln i statsverkspropositionen. Statsverkspropositionen 1948 innehåller inga sensationella nyheter under andra huvudtiteln. Huvudtitelns slutsumma har minskats med nära 2 milj. kronor i förhållande till närmast föregående år eller från drygt 39 till drygt 37 milj. kronor.
    Riksåklagarämbetets utbyggande fullföljes i det att medel begäras för ytterligare två byråchefstjänster utöver de redan inrättade, men det föreslås skola ligga i K. M:ts hand att med ledning av de erfarenheter som vinnas bestämma i vad mån medlen skola tas i anspråk. De nya tjänsterna skola alltså tillsättas och organisationen utbyggas först sedan klarhet vunnits att behov därav föreligger.
    I fråga om nedre justitierevisionen må främst antecknas, att justitieministern alltfort räknar med att revisionssekreterarna skola vara ordinarie befattningshavare. I personalförteckningen upptagas alltjämt 27 ordinarie befattningar. Icke-ordinarieanslaget har beräknats så att medel skola finnas tillgängliga för avlönande av lika många extra revisionssekreterare som för närvarande under första hälften av budgetåret; för senare delen föreslås en reduktion så att antalet, utom ordföranden, kommer att uppgå till 35. Justitieministern föreslår att ordföranden skall befrias från föredragningsskyldighet. Anslaget har kunnat nedräknas med inemot 100 000 kronor, vilken besparing föres på processreformens konto.
    I hovrätternas organisation föreslås endast få ändringar. Frågan om en allmän omreglering av fiskalernas — och därmed även tingssekreterarnas— löneställning skall framläggas i särskild proposition. En detalj i omkostnadsanslaget synes böra ägnas någon uppmärksamhet. Hovrätten över Skåne och Blekinge hade anhållit att medel måtte beräknas för nyanskaffning av skrivmaskiner, därvid hovrätten anfört, att en var av biträdespersonalen självfallet måste ha egen fullgod skrivmaskin, likaså fiskalen på varje division. Justitieministern har emellertid begränsat anslagsökningen och därvid förklarat att det finge understrykas att någon anskaffning av kontorsmaskiner för fiskalspersonalen icke borde ifrågakomma.
    Till inventarier m. m. för hovrättsbyggnaden i Malmö i samband med tillbyggnaden av densamma har äskats ett anslag å 270,000 kronor. Något belopp för motsvarande ändamål beträffande hovrätten i Umeå har ej begärts, ehuru även därvarande hovrättsbyggnad avses skola väsentligt utökas i samband med processreformen. Den skärpta byggnadsregleringen gör det sannolikt, att ifrågavarande byggnadsarbeten få anstå något utöver vad som varit planerat.
    Ingen av de planerade domsagoregleringarna (jfr SvJT 1947 s. 148) framlägges för riksdagen.
    Departementschefen berör utförligt vissa organisatoriska spörsmål vilka sammanhänga med krigsdomstolarnas avskaffande från och med år 1949. Han erinrar att genom nämnda reform komma icke oväsentliga arbetsuppgifter att överföras på de allmänna domstolarna och åklagarmyndigheterna. Storleken av den ökade arbetsbördan för dessa finner han emellertid icke möjlig att för närvarande beräkna. Erfordras förstärkning av arbetskraf-

 

NOTISER. 145terna bör erforderlig personalökning åvägabringas genom tillfälliga anordningar. Det genom krigsdomstolsreformen uppkommande spörsmålet om ersättning till städerna för deras kostnader för den militära rättskipningen anser departementschefen böra lösas först i samband med den större frågan om städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten. Det anmäles att denna fråga kommer att så snart omständigheterna det medgiva upptas inom finansdepartementet.
    Anslaget till ersättning åt domare, vittnen och parter uppräknas till 1,100,000 kronor (1946/47 700,000 kronor) bl. a. med hänsyn till de nya reglerna om ersättning till vittnen i brottmål, ersättning till offentliga försvarare och ersättning till personer som höras under förundersökning i brottmål. Likaså höjes anslaget till kostnader enligt lagen om fri rättegång till 1,000,000 (1946/47 600,000 kronor).
    Till efterutbildning inom rättegångsväsendet beräknas 15,000 kronor. Departementschefen uttalar att verksamheten under de närmaste åren i första hand bör ta sikte på straffrätten och därmed sammanhängande kunskapsområden. Anslaget är avsett också för efter utbildning i stenografi av biträdespersonalen i domsagorna.
    Slutligen må som ett glädjande tecken på att tiden kanske ändå inte är så ond som den synes vara antecknas att anslaget till resestipendier åt domare och domaraspiranter alltjämt är medtaget och det till oförändrat belopp, 10,000 kronor.

B. L.