JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1948 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Rudewall under år 1947 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 12 maj ang. åtgärder för undanröjande av sådana missförhållanden vid fångvårdens sinnessjukavdelningar, som medföra dröjsmål med avgivande av utlåtanden rörande häktade personers sinnesbeskaffenhet (jfr SvJT 1947 s. 559), d. 19 maj ang. åtgärder för undvikande av anhopning av undersökningsfall vid vissa av de till sinnessjukhusen förlagda rättspsykiatriska undersökningsavdelningarna, d. 2 juni ang. utfärdande av bestämmelser om tid för upptagande efter nya RB:s ikraftträdande av mål eller ärende, som utsatts till fullföljd å rättegångsdag bestämd enligt tidigare gällande tingsordning (föranledde vissa stadganden i övergångsbestämmelserna till KK d. 10 juli 1947 om tingsordningar m. m., lageditionen s. 1240), d. 31 okt. ang. åstadkommande av enhetligt förfarande vid bötesindrivning, då influtet belopp icke förslår till fulla gäldandet av samtliga den bötfällde genom flera domar ådömda böter, samt d. 16 dec. ang. förtydligande bestämmelser i 3 § lagen d. 11 sept. 1936 om förenings- och förhandlingsrätt för beredande av ökat skydd mot kränkning av föreningsrätten.

B. L.

 

    MO:s framställningar till K. M:t. Militieombudsmannen Regner har enligt sin till 1948 års riksdag avgivna ämbetsberättelse gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 20 aug. ang. föreskrifter om befälhavares åtgärder då straff skall verkställas utan hinder av att utslaget ej vunnit laga kraft, d. 19 dec. ang. upphävande av bestämmelse om kvarhållande utöver kontraktstiden av fast anställt manskap samt samma dag ang. upptagande av nöjdförklaring av häktad m. m.

B. L.

 

10—487004. Svensk Juristtidning 1948.