Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 11 okt. 1947 sitt årsmöte under ordförandeskap av lagmannen Gustaf Lindstedt. Under en del av mötesdagen hölls gemensamt sammanträde med Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund, varvid inledningsföredrag höllos av advokaten Yngve Schartau över ämnet »Vad kräver advokaten av domaren efter den nya rättegångsordningen» och av lagmannen Lindstedt över ämnet »Vad kräver domaren av advokaten efter den nya rättegångsordningen» (jfr s. 41 ff). Därefter följde diskussion.
    Årsmötet behandlade frågan om anslutning till fackorganisation. Delegerade för de fyra domareföreningarna hade hemställt, att föreningarna varför sig ville besluta framställning till domareförbundets styrelse, att styrelsen måtte omedelbart utlysa sammanträde med domareförbundet för vidtagande av ändring i förbundets stadgar, så att förbundet kunde bliva ett organ för effektivt hävdande av domarekårens ekonomiska intressen. Föreningens styrelse hade hemställt, att mötet måtte besluta i enlighet med delegerades förslag. Efter livlig diskussion beslöt mötet efter votering att bifalla styrelsens hemställan.
    En telegrafisk hälsning avsändes till ledamoten av föreningen f. d. presidenten Karl Schlyter, som av sjukdom till följd av olycksfall var hindrad närvara vid mötet.
    Föreningen hade vid årsmötet 129 medlemmar.
    Vid mötet utsågs till föreningens ordf. häradshövdingen Gösta Siljeström, till dess v. ordf. häradshövdingen H. F. Knagenhielm-Karlsson och till dess sekr. häradshövdingen Thorsten Gislander. Till övriga ledamöter av styrelsen omvaldes häradshövdingarna G. A. Eriksson och K.-F. Pfeiffer och nyvaldes efter lagmannen Lindstedt och häradshövdingen J. Wandén, vilka avsagt sig, häradshövdingarna F. Folkard von Scherling och Erik Thomasson. Inom styrelsen utsågs Folkard von Scherling till skattmästare. Den avgående ordf., lagmannen Lindstedt, utsågs till föreningens hedersledamot.

 

    Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträdde till ordinarie möte d. 8 mars 1947, därvid krigsdomaren Gustaf Bång inledde en diskussion med anledning av K. M:ts remiss av »Betänkande med förslag till strafflagstiftning för krigsmakten» samt amanuensen K.-E. Skarvall höll inledningsanförande till en diskussion med anledning av remiss av »Betänkande angående revision av det militära rättegångsväsendet». Styrelsen har

 

148 NOTISER.avgivit yttrande i anledning av nämnda remisser och övriga till föreningen remitterade lagförslag m. m. Vid årsmötet utsågos till styrelsemedlemmar krigsdomarna rådmannen Edw. Ploman, Stockholm, ordf., häradshövdingen Gunnar Ramstedt, Örebro, v. ordf., borgmästaren Einar Dörring, Kristianstad, assessorn Allan Wirgin, Stockholm, sekr. och kassaförvaltare, samt auditören Ernst Hallenberg, Falun, till styrelsesuppleanter krigsdomarna häradshövdingen Thorsten Gislander, Uddevalla, och assessorn Gösta Wilkens, Göteborg, samt auditören kommunalborgmästaren Ragnar Vasser, Ronneby. Revisorer äro krigsdomarna assessorn Bertil Kjerrman och rådmannen Carl Fredrik Sandell, Stockholm. Revisorssuppleanter äro v. krigsdomaren Joel Svedberg, Uppsala, och v. auditören byråchefen Herman Kling, Stockholm.
    D. 7 aug. 1947 avled föreningens ordf. krigsdomaren Ploman. Vid styrelsens sammanträde d. 14 sept. 1947 höll v. ordf. ett anförande med anledning härav och erinrade om den bortgångnes utomordentligt stora intresse för och insatser i föreningens verksamhet såsom dess ordf. allt ifrån föreningens återupptagande 1941.
    Vid samma styrelsesammanträde beslöts följande ändringar i styrelsens sammansättning. Till ordf. utsågs krigsdomaren Ramstedt, till v. ordf. auditören Hallenberg och till ny styrelseledamot krigsdomaren Gislander. Till ny styrelsesuppleant utsågs auditören assessorn Knut Ljungberg, Stockholm.
    Föreningen hade vid 1947 års utgång 82 medlemmar.