Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 7 juni 1947 å Grand Hotel i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 125 ledamöter. För en tid av två år valdes advokaten Alf Lindahl, Stockholm, till ordf. och advokaten Karl Hillgård, Halmstad, till v. ordf. Till ledamöter av styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Gunnar Behm, Malmö, Gunnar Bomgren, Ivar Glimstedt, Göteborg, och Konrad Svensson, Linköping, samt till ledamot av styrelsen för en tid av ett år advokaten Rudolf Ahlgren, Umeå. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Thure Essén, Emil Heijne och Gunnar Lindh, Stockholm, samt J. Ruben Nyman,Västerås. Till styrelsesuppleanter för en tid av två år valdes advokaterna Arthur Boström, Ragnar Gottfarb, Gudmund Silferstolpe, Stockholm, och Sture Söderberg, Borås, samt till styrelsesuppleant för en tid av ett år advokaten Olof Rödöö, Östersund. Kvarstående suppleanter sedan föregående årsval äro hrr Carl Borgström, Lund, Arne Hasselgren, Kleve Hultin och Wilhelm Pehrsson, Stockholm.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom diskussion över ämnet »Praktiska frågor i samband med nya rättegångsbalkens ikraftträdande». Inledningsanförandet höll av advokaten A. Hemming-Sjöberg.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde i november 1947 766.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1947 hållit sju sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av prof. Thorsten Sellin över ämnet »Den enskilde medborgarens förhållande till rättskipningen. Erfarenheter från U.S.A.», av revisionssekreteraren Carl Svennegård om den ifrågasatta lagstiftningen till tryggande av byggnadsarbetarnas lönefordringar, av statsrådet Gunnar Danielson om »Byråkrati och effektivitet», av prof. Knut Rodhe över ämnet i Om indirekt innehav av egna aktier» samt av hovrättsrådet Björn Kjellin om förslaget till

 

NOTISER. 149ny tryckfrihetsförordning. Ett sammanträde med diskussion har varit gemensamt med föreningen Sveriges häradshövdingar, därvid inledningsföredrag höllos av advokaten Yngve Schartau över ämnet »Vad kräver advokaten av domaren efter den nya rättegångsordningen?» och av lagmannen Gustaf Lindstedt över ämnet »Vad kräver domaren av advokaten efter den nya rättegångsordningen?» (Jfr s. 41 ff.)
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Arne Hasselgren, Emil Heijne, Gudmund Silverstolpe, Jochum Sjöwall och Sten Södermark. Suppleanter ha varit advokaterna Barbro Björlingsson, Gunnar Lindh och Wilhelm Pehrsson. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Sigurd Ahlmark, Bertil Ahrnborg, Birger Barre, Dick Bergman, Göran Kalling, Bengt Landahl, Helge Lindahl, Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppleanter advokaterna Barbro Björlingsson, Fred. Bohnstedt, Tore Flodin, Lars-Erik Forssman, Birger Hedberg, Hans Ihre, Nils Köhler, Tore Lindahl, Sten Lindskog, Valborg Lundgren, Berndt Nycander, Folke Rogard och Carl-Axel Sandberg. Avdelningens sekreterare är advokaten Arne Hasselgren.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 313 medlemmar.