Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 29 mars 1947. Efter då förrättat val har styrelsen nu följande sammansättning: Advokaten Johan Ramberg, Göteborg, ordf., advokaterna Karl Axel Vinge, Tage Zetterlöf och Stig Wiberg, Göteborg, Ernst Hederström, Halmstad, Per Tottie, Uddevalla, Erik Hedlund, Borås, och Bertil Landberg, Vänersborg, ord. ledamöter, samt advokaten Tore Ljungberg, Skövde, suppl. Såsom sekr. och kassaförvaltare fungerar advokaten Bo Westman och såsom klubbmästare advokaten Arne Jörgensen. Vid sammanträdet höll prof. Knut Rodhe ett föredrag betitlat »Inför nya aktiebolagslagens ikraftträdande».
    Avdelningen har med Göteborgs och Bohus läns landsting under året träffat avtal om anordnande av fri utomprocessuell rättshjälp för inom landstingsområdet bosatta personer, vars beskattningsbara belopp och förmögenhet icke överstiger 1,000 kronor resp. 20,000 kronor. D. 31 okt. höll avdelningen extra sammanträde, därvid förekom demonstration av vittnesförhör i en fingerad rättegång, författad och arrangerad av advokaten Wiberg, varefter följde diskussion i anslutning härtill.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 8 mars 1947 i Uppsala, därvid diskuterades vissa frågor rörande offentlig försvarare eller rättegångsbiträde enligt lagen om fri rättegång.
    Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thore Landberg, Falun, Enar Lundstroem, Karlstad, och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Torsten Malm, Örebro, och Ruben Nyman, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppleanter. Till ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Aje Werner, Karlstad, Josef Frenander, Örebro, och Theodor Sylwan, Falun, med advokaterna Helmer Lind, Ludvika, Folke Adelsohn, Karlstad, och L. E. Widell, Karlskoga, som suppleanter.
    Avdelningens medlemsantal var vid 1947 års utgång 73 stycken.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har hållit ordinarie årsmöte i Härnösand d. 8 mars 1947. Därvid förekom förutom förenings angelägenheter inledningsanförande av advokaten Sven Hallström, Umeå, över »Riskavtal om arvoden». Härefter följde diskussion.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Birger Kjellson, Sundsvall, ordf., David Nilzén, Sundsvall, sekr., Gösta Malmsten, Gävle, Rudolf Ahlgren, Umeå, och Sven Janzon, Luleå. Suppleanter ha varit advokaterna Sten Palmgren, Skellefteå, Rickard Bergengren, Härnösand, och Frans Victor, Östersund. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Olof Rödöö, Östersund, Alex Rehn, Skellefteå, och Henrik Lindblom, Örnsköldsvik. Avdelningen räknade vid årsskiftet 61 ledamöter.