NOTISER. 151    Tyska rättslärda på studiebesök. Professor ADOLF SCHÖNKE, den kände tyske straff- och processrättsläraren vistades från mitten av okt. till mitten av dec. 1947 i Sverige på inbjudan av Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet. Schönke är chef för Institutet för utländsk och internationell straffrätt vid universitet i Freiburg i. Br. och har i denna sin egenskap sedan många år tillbaka med särskilt intresse och förståelse följt den nya kriminalpolitiska utvecklingen i Sverige. Han höll föredrag i olika juridiska ämnen i Stockholm, Lund och Uppsala samt besökte ett flertal fångvårdsanstalter.
    Strax före honom var även RUDOLF SMEND, professor i stats- och kyrkorätt vid universitetet i Göttingen inbjuden av institutet till en studievistelse i Stockholm. Smend begagnade tillfället att återknyta de genom krig och kapitulation avbrutna vetenskapliga relationerna med representanterna för svensk offentlig rätt. 

G. S.

 

    Insamlingen för österrikiska jurister. Efter den redovisning som lämnades i SvJT 1947 s. 476 har under 1947 ytterligare 2,395 kr. influtit. Beloppet fördelar sig på följande bidragsgivare.
    Jur. kand. D. de la Cour 10 kr., bankombudsman Petrus Olsson 25 kr., hovrättsassessor J. Björling 10 kr., vattenrättssekr. S. Fellenius 10 kr., advokaten Linus Lindberg 100 kr., stadsombudsman Sture Aspegrén 15 kr., advokaten dr Axel Roos 500 kr., direktören jur. kand. Åke Wiberg 500 kr., juristfamiljer i Skellefteå 125 kr., anonym givare 50 kr., rådman Folke Holmberg 50 kr., advokaterna Erik Leman, Torsten Setterberg och Gunnar Bomgren 500 kr., Svenska kriminalistföreningen 500 kr.
    Genom insamlingen ha i december 1947 utdelats 75 livsmedelspaket à 24 kr. = 1,800 kr.
    En sammanställning med tidigare redovisningar i SvJT (1946 s. 729, 1947 s. 236 och 476) utvisar följande:

Inkomster. 

Under 1946 (se SvJT 1947 s. 236) 4,215
» 1947              ( »     »      1947 s. 237) 1,120
» 1947              ( »     »      1947 s. 476)3.175
» 1947              (se ovan) 2,395
 10,905

Utgifter. Till gåvopaket

 

1946GENOM WORLD JEWISH CONGRESS (se SvJT 1946 s. 729)2,040
»Österrikiska föreningen ( » » 1946 s. 729)600
» »                   » (» » 1947 s. 236)690
1947 »                   » (» » 1947 s. 237) 1,980
» »                   »  (» » 1947 s. 476)3,512
»»                    »(se ovan)1,800
   10,622
  I behåll 31/12 1947283
   10,905

 

    Insamlingen fortsätter. Bidrag kan lämnas genom insättning å SvJT:s av Näringslivets granskningsnämnd kontrollerade postgirokonto nr 900595. För influtna medel inköpas Österrikiska föreningens i Stockholm standardpaket, numera à 23 kr. Distributionen ombesörjes under kontroll av Bundesminister Dr Josef Gerö, Justizministerium, Wien.