152    Advokaten Erik Leman avled d. 6 jan. 1948. Med honom har en av Sveriges allra främstaadvokater gått ur tiden. Under en lång följd av år har han jämte Axel Forssman och Torsten Setterberg lett den advokatbyrå som bär hans faders Dr Philip Lemans namn. Det torde icke råda något tvivel om att det varit de personliga egenskaperna hos denna byrås innehavare som åstadkom att advokaterna i Göteborg på ett långt tidigare stadium än kollegerna i huvudstaden och Sverige i övrigt åtnjöto ett socialt anseende som jämställde dem med annat anständigt folk. Och Erik Leman var en anständig man i ordets bästa bemärkelse. Redan tidigt ägnade han sitt huvudintresse åt sjörätten, ett område som förr i tiden tydligen lockade våra främsta advokater mer än nu. Det är rätt anmärkningsvärt att Sveriges under den gångna generationen kanske främsta advokater Eliel Löfgren, Gustaf Sandström och Erik Leman, alla voro sjörättsspecialister, men i likhet med Löfgren och Sandström var Erik Leman icke på något sätt ensidig. Inom läkaryrket fanns tidigare en utmärkt typ som kallades husläkare och Erik Leman representerade på ett sällsynt lyckligt sätt husläkarens motsvarighet inom advokatyrket. Den lugna farbroderlighet, med vilken han behandlade sina klienter och lade deras bekymmer på sina axlar, var enastående och passade under den tid Leman stod i sin krafts dagar utomordentligt väl. Det är däremot knappast troligt att den nuvarande jäktade tiden, som knappast har rum för kloka, farbroderliga husadvokater, tilltalade Leman i någon högre grad. Han gillade visserligen helt idéerna i den nya processordningen, men jag tvivlar på att han personligen skulle varit road av att själv praktisera dessa principer.
    Erik Leman hade utomordentligt stora kunskaper och en mycket välordnad hjärna, men varken kunskaperna eller hjärnan var det väsentligaste hos Erik Leman. Han kunde tänka skarpt med sin klara hjärna men han föredrog oftast att tänka med sitt goda hjärta. Och det utmärkande för Erik Leman var att det goda hjärtat ytterst sällan ledde honom fel. I varje fall ledde det honom till kollegernas högaktning, beundran och varma vänskap. Vi minnas Erik Leman som en av våra allra främsta advokater, som uträttat mycket inom vårt yrke, men vi stå i än större tacksamhetsskuld till honom därför att han lärt oss att en god advokat måste vara en god människa. 

Emil Henriques.

 

    BROR ERIK LEMAN var född i Göteborg 1875, avlade mogenhetsex. där 1893 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1900. Efter tingssittning började han tjänstgöra på sin faders fil. dr Philip Lemans ansedda advokatbyrå i Göteborg, som han sedermera övertog. Han blev led. av advokatsamfundet 1904 och var v. ordf. i samfundets styrelse åren 1920—32.