DÖDSFALL. 153    Eduard Kohlrausch †. D. 22 jan. 1948 avled Eduard Kohlrausch i en ålder av nära 74 år. Kohlrausch, som sedan 28 år var professor i straffrätt vid universitetet i Berlin och en av de ledande kriminalisterna i Europa, var efterträdare till den oförliknelige Franz von Liszt. Hela hans levnad var fylld av strävan att under tidens omskiftelser försvara och fördjupa hans store läromästares tankar. Det är nu mer än 65 år sedan Franz von Liszt fäste juristernas uppmärksamhet på de sociala förhållandenas avgörande inflytande på brottsligheten och i sitt Marburg-program krävde en radikal förändring av det straffrättsliga tänkandet. I likhet med Lombroso men från annan utgångspunkt manade han juristerna att vända blicken från brottet till brottslingen. »Avskräckande av tillfällighetsförbrytare, bättring av de förbätterliga och oskadliggörande av de oförbätterliga» var den paroll under vilken han bekämpade vedergällningstanken och betonade individualpreventionen.
    När Franz von Liszt dog år 1919, övertog den då 45-årige Eduard Kohlrausch såsom den nye innehavaren av professuren i straffrätt efter von Liszt dennes fallna mantel. Han blev ledare av den redan 1889 grundade »Internationale Kriminalistische Vereinigung», i vilken med honom liksinnade jurister sammanslutit sig till en mycket aktiv kriminalpolitisk verksamhet. Han blev tillika huvudredaktör för den välkända »Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», som bl. a. ägnar ingående uppmärksamhet åt utländsk straffrättsvetenskap.
    Det är naturligt, att Kohlrausch på detta sätt kom att utöva ett inflytande på straffrättsvetenskap och kriminallagstiftning, som sträckte sig långt över hans fäderneslands gränser. Även om han saknade den slagkraft och radikalism, som utmärkte hans store läromästare och den i motsats till denne stående men liknande mål fullföljande Enrico Ferri, så har han dock genom sin andes rika gåvor, skärpan, logiken och klarheten i sina tankar och sin förmåga till systematisk och kritisk analys ställt många straffrättsliga problem i nytt ljus och verkat befruktande på en hel generation nya jurister.
    År 1933 var Kohlrausch rektor vid universitetet i Berlin. När han lät riva ned en antisemitisk hetsaffisch inom högskolans lokaler, blev han avsatt. Han fick dock behålla sin lärostol. I fortsättningen behöll han sin avvisande inställning till nazismen. Han kunde dock icke undvika vissa kompromisser med de nya makthavarna, som genomförde enstaka, av von Liszts idéer påverkade goda partiella reformer men i övrigt vanhelgade denne store människoväns minne genom sin »auktoritära straffrätt». Efter Tysklands kapitulation var Kohlrausch en av de två professorer vid den juridiska fakulteten i Berlin, som fick kvarbliva i ämbetet. Han forskade och undervisade där ända till sina sista levnadsdagar.

Gerhard Simson.