PERSONALNOTISER. 155    Justitiedepartementet. K. M:t har 9 resp. 16 jan. 1948 förordnat assessorn i hovrätten för Nedre Norrland Allan Björklund och assessorn i Svea hovrätt Gunnar Fredrikson att tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har
    31 dec. 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande uppdragit åt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sven Edling att såsom sekreterare biträda de från svensk sida utsedda delegerade för främjande av samarbete mellan de nordiska länderna på lagstiftningens område;
    s. d. med stöd av K. M:ts bemyndigande dels tillkallat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Söderlund att vara ledamot i straffrättskommittén, dels ock entledigat ledamoten i kommittén, justitierådet Nils Beckman från honom 11 okt. 1940 meddelat uppdrag att vara kommitténs sekreterare samt till sekreterare efter Beckman förordnat bitr. sekreteraren i kommittén, hovrättsassessorn Sture Petrén.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 dec. 1947 förordnat e. o. assessorerna Sven O. Svensson (Skånska hovrätten), Torsten Ahlgren (Göta hovrätt) och Ivar Ahlström (Svea hovrätt) att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, de båda förstnämnda fr. o. m. 1 jan. och den sistnämnde fr. o. m. 15 jan. 1948;
    30 jan. 1948 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 febr. 1948 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Harald Nordholm.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 30 dec. 1947 beslutat tilldela f. d. justitierådet, ordföranden i lagberedningen Natanael Gärde, till betygande av Sitt nådiga välbehag över hans utomordentligt förtjänstfulla arbete för nydaningen av det svenska rättegångsväsendet, medaljen i guld av adertonde storleken med inskrift »Illis quorum meruere labores», att i kedja av guld bäras om halsen (jfr s. 80 och 140).

 

    Ny JO-suppleant. Riksdagen har vid val 29 jan. 1948 till ställföreträdare för justitieombudsmannen till dess nytt val av justitieombudsman ägt rum utsett hovrättsrådet i Svea hovrätt Sven Romanus.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 dec. 1947 till hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m.1 jan. 1948 transporterat hovrättsrådet i Svea hovrätt Hugo Digman;
    9 jan. 1948 beviljat lagmannen i Svea hovrätt Philipp Aastrup avsked från lagmansämbetet med utgången av jan. 1948;
    s. d. till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 mars 1948 utnämnt häradshövdingen i Falu domsaga Fredrik Killander;
    16 jan. 1948 beviljat bankinspektören, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Kurt Wulff avsked från hovrättsrådsämbetet;
    23 jan. 1948 beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Bertil Palmgren avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av januari 1948;
    s. d. till assessorer i Svea hovrätt utnämnt byråchefen för lagärenden i inrikesdepartementet, e. o. assessorn i hovrätten Yngve Samuelsson och byråchefen i försvarsdepartementet, e. o. assessorn i hovrätten Gustav Adolf Widell samt — sedan Samuelssons och Widells assessorsbefattningar förts över stat — e. o. assessorerna i hovrätten Gunnar Fredriksson och Ivar Weidenhaijn;
    30 jan. 1948 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 febr. 1948 utnämnt assessorn i hovrätten Tage Frigell;
    s. d. till sekreterare i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 febr. 1948 utnämnt jur. kand. Carl Hjalmar Lundström;
    s. d. beviljat e. o. assessorn i Svea hovrätt Torsten Andersson entledigande från assessorsbefattningen.