222 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Betänkande ang. riksdagens arbetsformer. Med anledning av begäran av riksdagen tillkallade justitieministern, jämlikt bemyndigande av K.M:t, i oktober 1946 sakkunniga för att verkställa utredning av frågan om riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor. De sakkunniga — med landshövdingen Thorwald Bergquist som ordf. — ha i slutet av 1947 framlagt sitt betänkande i ämnet (SOU 1947:79), åtföljt av en under ledning av en av de sakkunniga, docenten Elis Håstad, utarbetad redogörelse för arbetsformerna i främmande länders parlament (SOU 1947:80).
    De sakkunniga föreslå att riksdagen normalt skall uppdelas i en vårsession, som skall börja som nu och avslutas senast d. 31 maj, samt en höstsession från d. 16 okt. Från d. 1 juni till och med d. 15 okt. skall riksdagen ha grundlagsfästa ferier. Propositionstiden skall något utsträckas men villkoren för att propositioner skola få avlämnas efter propositionstidens utgång skola, vad angår budgetpropositioner, skärpas. Riksdagen skall med vissa begränsningar kunna uppskjuta behandlingen av alla propositioner och motioner, som inte beröra riksstaten, från vår- till höstsession eller från en riksdag till den närmast följande. Tidsbegränsning för anföranden under debatter i kamrarna skall kunna införas. Antalet ledamöter i de ständiga utskotten skall utökas och ett tredje lagutskott tillsättas. I gengäld skola de tillfälliga utskotten reduceras till ett allmänt beredningsutskott i vardera kammaren. Slutligen föreslås en reglering av riksdagsarvodena och riksdagspensionerna. 

B. L.

 

    Förslag till ny jordförvärvslag. D. 25 aug. 1947 uppdrog K. M:t åt häradshövdingen Å. Braunstein att verkställa utredning rörande frågan om förlängning av lagen d. 21 dec. 1945 (nr 805) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet.1 Efter att ha slutfört uppdraget — vid vilket tillkallade sakkunniga, bland dem led. av riksdagens andra kammare jur. dr G. Hedlund, biträtt — har utredningsmannen d. 30 nov. 1947 avgivit betänkande med förslag till ny lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (SOU 1947:87).
    Utredningsmannen, som enligt erhållna direktiv haft att i första handpröva frågan om behovet av lagstiftning på området, har med stöd avgjorda undersökningar kommit till den slutsatsen, att giltighetstiden för1945 års lag, som utgår d. 31 dec. 1948, bör förlängas. Eftersom verkningarna av lagen under den tid, densamma varit i kraft, visat sig vara goda, har lagen ansetts böra erhålla bestående karaktär.
    Beträffande det under utredningsmannens uppdrag jämväl fallande spörsmålet i vad mån ändringar i 1945 års lag äro påkallade vid ett bibehållande av lagen, har utredningsmannen funnit att behov av lagändringarföreligger endast i ett fåtal hänseenden. Den viktigaste av de ändringar, vilka enligt utredningsmannens mening böra genomföras, hänför sig tilltillståndsprövningen och innebär att denna överflyttas från K. M:t till den lantbruksnämnd, som fr. o. m. d. 1 juli 1948 kommer att inom varje hushållningssällskaps verksamhetsområde omhänderhava arbetet med jordbrukets rationalisering. Vidare föreslås att lagen, som f. n. icke har avseende

 

1 Ang. 1945 års lag se SvJT 1941 s. 836 och 1946 s. 283

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 223å fastighet med taxeringsvärde av 5 000 kr. eller därunder, utsträckes till att gälla även sådan fastighet. Ett par andra ändringar, vilka anses böra vidtagas, innefatta uppmjukningar av lagen; den ena ändringen går ut på att från lagens tillämpning undantaga fastighetsförvärv, som göres av en nära anhörig till fastighetens ägare, och den andra avser att medgiva delägare i fastighet rätt att utan tillstånd förvärva annan delägares fastighetsandel.
    Den nya lagstiftningen föreslås skola träda i kraft redan d. 1 juli 1948.

Å. B.