Lagrådet har nedannämnda dagar 1947 och 1948 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    1947. December 17. Förslag till lag om försäkringsrörelse samt lag ang. införande av nya lagen om försäkringsrörelse. Föredragande: hovrättsassessorn Olof Appeltofft.
    December 31. Förslag till lag med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad samt lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad. Föredragande: utnämnde borgmästaren hovrättsassessorn Åke von Schultz.
    1948. Januari 5. Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. 1 § rättegångsbalken d. 18 juli 1942. Föredragande: lagbyråchefen Sven Strömberg.
    Januari 7. Förslag till lag om rätt för arrendator att bortföra stråfoder samt till lag ang. ändrad lydelse av 2 kap. 17 § lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. Föredragande: chefen för jordbr.dep:s rättsavd. C.-H. Nordlander.
    S. d. Förslag till skogsvårdslag och lag om ändrad lydelse av 26 § 2 mom. lagen d. 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt. Föredragande: hovrättsrådet Gunnar Bogren.
    Januari 8. Förslag till lag om upphävande av kap. 5 kyrkolagen m. m. Föredragande: lagbyråchefen Sven Edling.
    S. d. Förslag till lag om upphävande av 17 § förordningen d. 16 juni 1875 (nr 42) ang. lagfart å fång till fast egendom. Föredragande: lagbyråchefen Edling.
    Januari 14. Förslag till lag om ändring i strafflagen, lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 17 okt. 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister, lag om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 4 juni 1913 (nr 68) ang. utlämning av förbrytare, lag ang. ändrad lydelse av 27 § lagen d. 15 juni 1935 (nr 343) om ungdomsfängelse, lag ang. ändrad lydelse av 21 § lagen d. 13 mars 1937 (nr 75) om tvångsuppfostran, lag ang. ändrad lydelse av 20 § lagen d. 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, m. m. Föredragande: I vissa delar nuvarande justitierådet Nils Beckman och i övrigt e. o. hovrättsassessorn Sture Petrén.
    Januari 22. Förslag till lag om ändring i lagen d. 20 juni 1918 (nr 460) ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Föredragande: lagbyråchefen Yngve Samuelsson.
    Februari 12. Förslag till lag om ändring i strafflagen. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Petrén.
    Februari 20. Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, lag angående ändring i lagen d. 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Petrén.
    Februari 23. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete samt fortsatt giltighet av samma lag. Föredragande: chefen för soc.dep:s rättsavd. Lars Gunnar Ohlsson.
    Februari 24. Förslag till lag om ändring i strafflagen, lag om disciplinstraff för krigsmän, lag om dödsstraff i vissa fall då riket är i krig, m. m. Föredragande: hovrättsrådet Hugo Henkow.
    Februari 26. Förslag till lag om vissa inskränkningar i utländsk försäk-

 

224 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.ringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket. Föredragande: hovrättsassessorn Appeltofft.
    Mars 5. Förslag till lag om tillägg till 72 § lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag. Föredragande: revisionssekreteraren Erik Hagbergh.
    Mars 5. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 4 §§ lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 7) om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd. Föredragande: hovrättsrådet Bengt Lassen.
    Mars 10. Förslag till lag om avgifter till välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn. Föredragande: förste kanslisekreteraren R. Arfwedson.
    Mars 11. Förslag till lag med särskilda bestämmelser om dispositionen av aktiebolags vinstmedel. Föredragande: hovrättsassessorn Allan Björklund.
    Förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, lag ang. ändring i lagen d. 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, lag om ändrad lydelse av 4 och 6 §§ lagen d. 18 juni 1925 (nr 219) ang. förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom och lag ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 21 dec. 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Gösta Schirén.
    Mars 16. Förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Föredragande: häradshövdingen Åke Braunstein.
    Mars 17. Förslag till lantarbetstidslag. Föredragande: rättsavd.-chefen Ohlsson.
    Mars 19. Förslag till lag om överflyttande på arbetarskyddsstyrelsen av de uppgifter och befogenheter som tillkomma arbetsrådet. Föredragande: rättsavd.-chefen Ohlsson. 

B. L.