Dansk Kriminalistforening holdt sit Aarsmøde den 21. November 1947. Svenska kriminalistföreningen var ved Mødet repræsenteret af Professor Ragnar Bergendal. Den norske kriminalistforening var repræsenteret af Statsadvokat Rolv Ryssdal. Kriminalistföreningen i Finland havde paa Grund af Forholdene ikke været i Stand til at sende nogen Repræsentant. Forhandlingsemnet var »Straffebestemmelser i Særlovgivningen», og Statsadvokaten for København Jørgen Trolle var Indleder.
    Dansk Kriminalistforenings Bestyrelse bestaar nu af: Professor, Dr. jur. Stephan Hurwitz (Formand), Professor, Dr. med. Hj. Helweg (Næstformand), Højesteretssagfører, Dr. jur. J. Hartvig Jacobsen (Kasserer), Overretssagfører K. Anker-Jensen, Landsdommer F. Lucas, Overlæge, Dr. med. Johs. Nørvig, Fængselsinspektør Cai Jensen, Statsadvokat Jørgen Trolle, Byretsdommer Theodor Petersen og Fængselsdirektør H. Tetens. Foreningens Sekretær er Landsretssagfører Jon Palle Buhl. Foreningen har nu 510 Medlemmer.
    Ved det nordiske Møde i Stockholm i Maj Maaned 1947 deltog der 77 Medlemmer af Dansk Kriminalistforening.

J. P. B.

 

    Kriminalistföreningen i Finland. Föreningen sammanträdde till sitt årsmöte d. 29 maj 1947, tio dagar efter det stora nordiska kriminalistmötet i Stockholm. Närvarande voro c:a 80 personer. Ordet leddes av styrelsens ordf., universitetskansler Antti Tulenheimo. Som gäster närvoro överdirektören Hardy Göransson och professorn i sociologi vid Pennsylvaniauniversitetet Thorsten Sellin. Föreningens hedersledamot presidenten Karl Schlyter hade på grund av sjukdom ej kunnat komma till mötet. På ordf:s förslag beslöts att sända ett hälsningstelegram till Schlyter.
    Till föreningens styrelse invaldes såsom ordinarie medlemmar: universitetskanslern Antti Tulenheimo, justitierådmannen B. C. Carlson, prof. Ernst Ehrnrooth, fil. mag. Kaarlo Helasvuo, prof. Brynolf Honkasalo, överläkare, med. och kir. dr Martti Kaila, skolrådet Erik Mandelin, fattigvårdsinspektören Paavo Mustala, prof. Bruno A. Salmiala, överdirektör Valentin Soine, polisrådet Kosti Vasa och docenten Veli Verkko. Suppleanter blevo: polismästarens juridiske adjoint, vicehäradshövding V. V. Hietalahti, kronolänsmannen Armas Laatikainen, f. d. fångvårdsinspektören, vicehäradshövding Arne Mannola, fil. mag. Niilo Mäki, föreståndarinnan Karin NeumanRahn och vicehäradshövding Päivikki Tulenheimo.
    Föreningens årsavgift höjdes från 50 till 100 mk.
    Prof. Sellin refererade därefter diskussionsfrågan om »Den tidsobestämda straffdomen och dess behandling» (jfr SvJT 1947 s. 481). Som korreferent uppträdde överläkaren Kaila. I diskussionen upplästes ett skriftligt inlägg från presidenten Schlyter (SvJT 1947 s. 538). Därjämte deltogo i diskussionen prof. Salmiala, överdirektör Göransson och prof. Brynolf Honkasalo.

 

234 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Vid supén till ära för de utländska gästerna höllos tal av ordf., prof. Sellin, överdirektör Göransson och magister Niilo Mäki.
    Vid styrelsemöte d. 16 sept. valdes universitetskanslern Tulenheimo till styrelsens ordf., prof. Honkasalo till v. ordf., docenten Verkko till sekreterare och överinspektör Mustala till skattmästare. Vid detta möte tillsattes utskott bl. a. för att bereda frågorna om grundande av en kriminologisk underavdelning i föreningen samt om undervisningen i kriminologi vid universitetet.
    Vid årsskiftet utkom föreningens XII årsbok 1946.
    Medlemsantalet vid slutet av året steg till 391 varav en hedersledamot.

V. V.