Den Norske Kriminalistforening. På det nordiske kriminalistmøte i Stockholm den 17. og 18. mai 1947 deltok foruten de norske korreferenter, statsråd, frøken Aaslaug Aasland, professor, dr. med. Gabriel Langfeldt og ekspedisjonssjef Kyhn Gløersen, også 35 andre medlemmer av Den Norske Kriminalistforening. Den resolusjon som den 18. mai ble vedtatt av styrene for de fire nordiske kriminalistforeninger, er senere sendt til Den Kgl. Norske Regjering.
    Årsmøtet ble holdt i Oslo den 17. oktober d. å. Fra Dansk Kriminalistforening møtte Fængselsinspektør Cai Jensen og Overlæge Dr. med. Johs. Nørvig, fra Kriminalistföreningen i Finland professor jur. dr Brynolf Honkasalo og överläkare, med. og kir. dr Martti Kaila og fra Svenska kriminalistföreningen jur. dr Ivar Strahl og byråchef Torsten Eriksson. Dessuten deltok fra dansk side Rigsadvokat F. Pihl og statsadvokatene N. A. Bach, K. Kirchheiner og H. Olofsson.
    Emnet var »Om behandlingen av unge lovovertredere» med innledningsforedrag av riksadvokat Andr. Aulie og korreferat av overlege Harald Frøshaug. Det ble holdt en rekke diskusjonsinnlegg. Det var ca. 140 personer till stede.
    Som styre ble valgt: professor, dr. jur. Johs. Andenæs (formann), riksadvokat Andr. Aulie (nestformann), professor, dr. med. Gabriel Langfeldt, høyesterettsadvokat Leif S. Rode og ekspedisjonssjef Kyhn Gløersen med overlege O. Lingjærde, høyesterettsdommer Reidar Skau og lagmann Carl Bonnevie som varamenn. Sekretær er statsadvokat Rolv Ryssdal.
    En rekke av Den Norske Kriminalistforenings medlemmer deltok etter innbydelse fra Norsk Psykiatrisk Forening i dennes møte den 5. desember 1947. Det emne som der ble behandlet var: »Den rettspsykiatriske erklæring» med innledningsforedrag av dr. med. J. Lofthus.
    Foreningen har 230 medlemmer.

R. R.

 

    Finlands högsta domstol. Två justitierådsämbeten blevo lediga genom att justitierådet Onni Johannes Heinonkoski avled d. 18 okt. 1947 och justitierådet Heikki Tauleri d. 22 okt. 1947 utnämndes till annan tjänst (se om dem SvJT 1947 s. 791). Till innehavare av det ena justitierådsämbetet utnämndes d. 28 nov. 1947 hovrättsassesorn Yrjö Erland Suontausta. Det andra justitierådsämbetet har under en tid förblivit obesatt.
    Justitierådet Suontausta är född i Åbo 1901, avlade högre rättsexamen 1929 och blev vice häradshövding 1931. Han tjänstgjorde och avancerade i Åbo hovrätt, där han 1944 blev assessor. År 1945 blev han riksdagsman och intill sin utnämning till justitieråd var han ordförande i riksdagens lagutskott.

B. P-n.