Knut Karl Folke Malmar avled d. 6 nov. 1947. Han var född i Karlshamn d. 14 jan. 1890, avlade studentex. 1910 samt blev fil. kand. 1913 och jur. kand. 1916, allt i Uppsala. 1917 blev han attaché i utrikesdepartementet, tjänstgjorde vid flera beskickningar samt blev 1923 legationsråd och chef för departementets juridiska byrå, 1928 för dess rättsavdelning och utrikesråd 1930. Sin tjänst som rättsavdelningschef lämnade han 1937 för ministerposten i Prag och senare i Belgrad. Malmar hade utgivit ett flertal tryckta arbeten, bl. a. Om verkställighet och erkännande av utländsk dom samt om internationella verkningar av konkurs (1927) och Förvärv och förlust av svenskt medborgerskap (1936).

 

    Anders Renström avled d. 16 dec. 1947. Han var född i Långserud, Värmlands län, d. 31 okt. 1868. Han avlade mogenhetsex. i Stockholm 1886, blev jur. utr. kand. i Uppsala 1892, satt ting, var en kortare tid anställd i Stockholms rådhusrätt och civildepartementet samt tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, där han blev assessor 1905 och hovrättsråd 1909. Han blev 1922 ordf. å division och 1929 i krigshovrätten. Under åren 1915—1925 var han led. av medicinalstyrelsens vetenskapliga råd.

 

    Albert Ljungberg avled d. 19 dec. 1947. Han var född i Färlöv, Kristianstads län, 1861, avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1880 och hovrättsex. i Lund 1884 samt utnämndes efter tingssittning till vice häradshövding 1888. Sedan han en tid tjänstgjort vid länsstyrelsen i Kristianstad, blev han 1898 kronofogde i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härads fögderi. Vid fögderireformen 1918 uppfördes han å indragningsstat.

 

    Per Olof Lundblad avled d. 7 jan. 1948. Han var född i Strängnäs d. 13 april 1857, avlade mogenhetsex. där 1876 och hovrättsex. i Uppsala 1882 samt blev, efter tingssittning, 1885 utnämnd till vice häradshövding. Från 1902 till 1925, då han tog avsked, var han stiftsnotarie vid domkapitlet i Strängnäs.

 

    Sigurd Magnus Nyrén avled d. 8 jan. 1948. Han var född i S:t Petersburg 1878, avlade mogenhetsex. i Uppsala 1895 och hovrättsex. där 1904. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Skånska hovrätten. Han blev t. f. rev.sekr. 1913, assessor 1915, hovrättsråd 1917 och ord. rev.sekr. 1918. 1921 blev han häradshövding i Bråbygdens och Finspångs läns domsaga. Häradshövdingeämbetet lämnade han 1947.