DÖDSFALL. 237    Gunnar Wilhelm Sjögren avled d. 10 jan. 1948. Han var född i Uppsala d. 15 nov. 1895, blev student 1914, fil. lic. 1917 och jur. kand. 1921, allt i Stockholm. Han tjänstgjorde därefter i finansdepartementet, där han avancerade till 1 :e kanslisekr. 1944 blev han byråchef i riksräkenskapsverket. Under åren 1925—1932 redigerade han SvJT:s lagsamling.

 

    Erik Olof Zacheus Frenne avled d. 18 jan. 1948. Han var född i Hälsingborg d. 26 jan. 1896, blev student där 1914 och jur. kand. i Uppsala 1924. Efter tingssittning i Halmstad blev han biträdande jurist å den advokatbyrå som nu innehas av dr Hillgård. Han var led. av advokatsamfundet sedan 1929.

 

    Carl Emanuel Bengtsson avled d. 31 jan. 1948. Han var född i Bårslöv, Malmöhus län, d. 9 jan. 1862, avlade mogenhetsex. i Lund 1882 och jur. utr. kand.-ex. där 1889. Han satt därefter ting och hade långvariga förordnanden som domhavande, till stor del i Övre Norrland, samt under en tidsom borgmästare i Örebro. Under en period var han även adj. led. i Svea hovrätt. Han blev 1892 vice häradshövding, utnämndes 1901 till häradshövding i Medelpads östra domsaga och 1919 till vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol, från vilket ämbete han avgick med pension 1931. Bengtsson hade kommittéuppdrag 1904 för utredning rörande skifteslagstiftningen, 1910—11 för utarb. av författningar om arvsskatt m. m. samt 1917—18 för revision av skiftesstadgan. Under sin Sundsvallstid var han ordf. i styrelsen för riksbankens avdelningskontor där samt av stadsfullmäktige. Sina minnen från sin extra-tid före och kring sekelskiftet har han intressant skildrat i en artikel i SvJT 1944 s. 519 »Tingsresor i Övre Norrland» samt i sina i bokform utgivna »Minnesanteckningar» (jfr SvJT 1948 s. 35).

 

    Artur Henry Sjögren avled d. 31 jan. 1948. Född i Malmö d. 2 febr. 1899, blev han student där 1917 och jur. kand. i Lund 1924. Efter tingssittning i Klippan övertog han 1928 Klippans juridiska byrå. Han blev led. av advokatsamfundet 1932. I Klippan hade han ett flertal kommunala uppdrag.

 

    Ernst Vilhelm Fogelklou avled d. 3 febr. 1948. Han var född i Ö. Hoby, Kristianstads län, d. 22 okt. 1873, avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1890 och hovrättsex. i Lund 1893 samt blev efter tingssittning stadsnotarie i Halmstad 1903, där han utnämndes till rådman 1918. Under en lång följd av år var han auditör vid Hallands regemente och vice krigsdomare vid regementskrigsrätten där. I Halmstad hade han en mångfald kommunala uppdrag, bl. a. som ledamot och vice ordf. i drätselkammaren och ordf. i kommunala nämnder.

 

    Allan Carl Arvid Afzelius avled d. 16 febr. 1948. Han var född i Stockholm d. 27 juni 1865, avlade mogenhetsex. där 1883 och hovrättsex. i Lund 1894. Han började därefter tjänstgöra vid Stockholms rådhusrätt, blev stadsnotarie 1911 och rådman 1918 samt avgick med pension 1935. Han vari åtskilliga år krigsdomare och under en mansålder kyrkonotarie i Jakobs församling i Stockholm.

 

    Axel Fredrik Gard avled d. 3 mars 1948. Född i Lofta, Kalmar län, d. 11 juli 1873, avlade han mogenhetsex. i Västervik 1892 samt jur. utr.

 

238 DÖDSFALL.kand.-ex. i Uppsala 1901. Efter en kort tids tjänstgöring i kammarkollegium ägnade han sig åt advokatverksamhet. Från 1903 var han anställd i firman Staaff & Lidforss, i vilken (nu Lidforss & Levy) han sedermera blev delägare. Redan under studentåren var han politiskt intresserad. Bl. a. var han ordf. i Verdandi i Uppsala 1900 samt i föreningen Studenter och arbetare 1902—1912. I Stockholm hade han ett flertal kommunala uppdrag.