Knut Gustaf Jancke omkom under påskhelgen 1948 på en skidfärd i Norge. Han var född i Bred, Uppsala l., d. 9 mars 1886, avlade mogenhetsex. i Uppsala 1903 och jur. utr. kand.ex. där 1908. Efter tingssittning hade han långvariga domarförordnanden samt tjänstgjorde som adjungerad led. i Svea hovrätt. Han utnämndes 1929 till häradshövding i Fryksdals domsaga.

 

    Adolf Hjalmar Fredrik Hafström avled d. 27 mars 1948. Han var född i Blackstad, Kalmar l., d. 1 maj 1871, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1888 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1895, satt ting, blev 1908 protokollsnotarie i Stockholms rådhusrätt och 1918 rådman där. Från rådmanstjänsten avgick han 1934. Hafström var känd som en framstående amatörbotaniker.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 27 febr. 1948 förordnat revisionssekreteraren Gösta Schirén att tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades;
    s. d. beviljat borgmästaren i Hälsingborg Joël Laurin entledigande från uppdrag att vara ordf. för de sakkunniga, vilka 23 aug. 1946 förordnats att deltaga i överläggningar med representanter för övriga nordiska länder ang. lagstiftningsfrågor på medborgarskapsrättens område och biträda vid utarbetandet av de förslag som därav föranledas, ävensom förordnat underståthållaren Martin Wahlbäck att i egenskap av de sakkunnigas ordförande deltaga i samma överläggningar och utredning;
    2 april 1948 förordnat andre kanslisekreteraren Thore Wisén att t. o. m. 30 juni 1948 uppehålla en förste kanslisekreterarbefattning i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har
    23 jan. 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande medgivit att fångvårdsstyrelsen finge, för att såsom särskilda sakkunniga biträda styrelsen vid utredning rörande städernas skyldighet beträffande förvar och underhåll av häktade personer, anlita hovrättsrådet Bengt Lassen, hovrättsassesorn Sture Petrén och direktören i svenska stadsförbundet Sixten Humble;
    31 jan. 1948 beviljat hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland William Gripmark entledigande från uppdrag att deltaga i överläggningar med strafflagberedningen samt tillkallat professorn Ivar Agge att i Gripmarks ställe deltaga i sådana överläggningar;
    3 febr. 1948 beviljat landshövdingen Malte Jacobsson entledigande från uppdrag att vara ledamot och ordförande i markutredningen ävensom, med stöd av K. M:ts bemyndigande, till ledamot och ordförande i beredningen utsett landshövdingen Arthur Thomson;
    1 mars 1948 beviljat hovrättsassessorn G. von Sydow entledigande från honom 14 mars 1947 meddelat uppdrag att tjänstgöra såsom sekreterare i utredningen om ny lagstiftning rörande avbetalnings k öp ävensom utsett hovrättsassessorn Torkel Nordström till sekreterare i samma utredning.