PERSONALNOTISER. 239    Inrikesdepartementet. Chefen för inrikesdepartementet har 22 mars 1948 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat, bland andra, landshövdingen Thorwald Bergquist och avdelningschefen i departementet, kanslirådet Anders Tottie att biträda med utredning om länsstyrelsernas organisation och ställning inom den lokala förvaltningen.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 19 mars 1948 förordnat byråchefen i finansdepartementet Mats Lemne att fr. o. m. 1 april 1948 tills vidare uppehålla statssekreterarbefattningen i departementet.

 

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 5 mars 1948 dels förordnat t. f. statssekreteraren i ecklesiastikdepartementet, kanslirådet därstädes Nils Lorichs att fr. o. m. 1 april 1948 vara statssekreterare i departementet, dels ock till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 april 1948 utnämnt förste kanslisekreterarna Torsten Sigvard Arén och Lennart Häggqvist.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordf. i första lagutskottet är riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist (nyvald efter f. d. presidenten Karl Schlyter, som emellertid kvarstår i utskottet). Vice ordf. är borgmästaren Olov Rylander. Utskottet har bland ledamöterna i övrigt följande jurister: från första kammaren advokaten Georg Branting, direktören Knut Ewerlöf och bruksägaren lvar Ekströmer samt från andra kammaren advokaten Birger Gezelius. Av suppleanterna äro följande jurister: från första kammaren lagmannen Olof Löthner och professorn Nils Herlitz. Nyvald suppleant är överdirektören Hardy Göransson. Sekreterare är hovrättsfiskalen Gustaf Petrén och notarie med sekreterargöromål tingssekreteraren Sten Walberg.
    I andra lagutskottet ha i likhet med 1947 till ordf. och vice ordf. utsetts folkskolläraren David Norman och professorn Åke Holmbäck. Jurister, som invalts i utskottet, äro utom Holmbäck direktören Karl K:son Wistrand (ledamot) och juris doktorn Gunnar Hedlund (suppleant). Sekreterare är hovrättsfiskalen Ingvar Jönsson och notarie med sekreterargöromål amanuensen vid Stockholms rådhusrätt Bengt Rönnqvist.

 

    JO. Riksdagens därtill utsedda elektorer hava 3 mars 1948 till justitieombudsman resp. dennes ställföreträdare för tiden till dess nytt val under år 1952 försiggått omvalt revisionssekreteraren Folke Rudewall och hovrättsrådet i Svea hovrätt Sven Romanus.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 27 febr. resp. 5 mars 1948 förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Bertil Höijer och e. o. assessorn i Svea hovrätt Tage Silfverskiöld att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, Höijer fr. o. m. 1 mars 1948 och Silfverskiöld fr. o. m. 8 i s. m.;
    19 mars 1948 till revisionssekreterare utnämnt, fr. o. m. 1 april 1948 hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Hugo Digman och fr. o. m. 1 maj 1948 hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Tage Frigell.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    13 febr. 1948 till e. o. assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Johan Björling;
    27 febr. 1948 förordnat e. fiskalen vid Svea hovrätt Åke Sundquist att, räknat fr. o. m. 1 febr. 1948, tills vidare uppehålla advokatfiskalsbefattningen vid hovrätten;
    5 mars 1948 beviljat lagmannen i Svea hovrätt Arvid Johansson avsked från lagmansämbetet med utgången av mars 1948;
    s. d. till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 april 1948 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten Gunnar C:son Hagendahl;
    19 mars 1948 till hovrättsråd utnämnt, i Göta hovrätt assessorn i samma hovrätt Thorsten Berg och i hovrätten över Skåne och Blekinge revisionssekreteraren Harald Nordholm, den sistnämnde fr. o. m. 1 april 1948;
    s. d. till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Arvid Lüzell;
    2 april 1948 till vice ordf. å avdelning för tiden 1 april 1948—31 dec.

 

240 PERSONALNOTISER.    1952 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Erik Zethelius och Arne Adelsohn;
    s. d. tilt e. o. assessor, räknat fr. o. m. 1 april 1948, förordnat, i Svea hovrätt adjungerade ledamoten i hovrätten Gunnar Lagergren och i hovrätten för Nedre Norrland adjungerade ledamoten Voldmar Körlof.