Krigshovrätten. K. M:t har 13 febr. 1948 förordnat notarien vid Svea hovrätt Emil Nilsson att, räknat fr. o. m. 1 febr. 1948, tillsvidare uppehålla överkrigsfiskalsbefattningen vid hovrätten;
    2 april 1948 meddelat lagmannen i Svea hovrätt Gunnar Hagendahl befrielse under tiden 1 april—30 juni 1948 från honom i egenskap av ordf. å hovrättens sjätte avdelning åliggande skyldighet att vara ordf. i krigshovrätten ävensom förordnat f. d. lagmannen Arvid Johansson att under sagda tid tjänstgöra såsom ordf. i krigshovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    12 mars 1948 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Ångermanlands mellersta domsaga fr. o. m. 1 april 1948;
    19 mars 1948 transporterat häradshövdingen i Gotlands domsaga KarlFredrik Pfeiffer till häradshövding i Uppsala läns norra domsaga fr. o. m. 1 maj 1948;
    s. d. till häradshövdingar utnämnt:
    i Uppsala läns södra domsaga fr. o. m. 1 april 1948 hovrättsrådet i Svea hovrätt Ejnar Hörstadius,
    i Nås och Malungs domsaga fr. o. m. 10 juni 1948 hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Sten Tobieson och
    i Ångermanlands norra domsaga fr. o. m. 1 maj 1948 revisionssekreteraren Nils Joachimsson;
    9 april 1948 till häradshövding i Falu domsaga fr. o. m. 15 maj 1948 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Falk.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har utnämnt
    27 febr. 1948 till rådmän i Malmö assessorerna vid rådhusrätten i samma stad Knut Bergwall och Göte Liedholm;
    2 april 1948 till civilrådman i Kristinehamn fr. o. m. 20 april 1948 fiskalen i Svea hovrätt Gösta Grevillius;
    s. d. till brottmålsassessor vid rådhusrätten i Linköping t. f. assessorn vid samma rådhusrätt Lars Montelius.
    Magistraten i Karlstad har 20 dec. 1947 till assessor vid rådhusrätten där förordnat stadsfogden i Östersund Sven-Åke Jansler.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 12 mars 1948 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Stig Fellenius att fortfarande under tiden 1 april—31 aug. 1948 vara vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har
    5 dec. 1947 till krigsdomare resp. vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Skånska pansarregementet och Skånska trängkåren förordnat rådmännen i Kristianstad Nils Kamph och Herbert Marmén;
    13 febr. 1948 till krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Södermanlands pansarregemente resp. Hallands regemente och Hallands flygflottilj förordnat rådmannen i Västerås Martin Lindheimer resp. borgmästaren i Halmstad Erik Bendz.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 2 april 1948 beviljat byråchefen i fångvårdsstyrelsen Eric Wijkmark avsked från byråchefsämbetet med utgången av juni 1948;
    s. d. bestämt att det efter Wijkmark ledigblivande byråchefsämbetet skall i anledning av pågående översyn av fångvårdsstyrelsens organisation tills vidare uppehållas på förordnande ävensom förordnat direktören vidstatens uppfostringsanstalt å Bona Bertil Forssell att fr. o. m. 1 juli 1948 t. v. uppehålla samma ämbete.