De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1944 —1945. Stockholm 1947. Nord. Bokh. 416 s. Kr. 8.50.1

 

    Siden de nordiske kriminalistforeninger i 1936 gikk sammen om utgivelsen av en felles årbok, som inneholder stenografisk referat av foreningenes forhandlinger og dessuten enkelte artikler om aktuelle og betydningsfulle spørsmål, er denne årbok blitt en fast institusjon som gir et speilbillede av den kriminalpolitiske diskusjon i Norden. Når en tar et overblikk over de foreliggende årganger kan en ikke la være å bli slått over mangfoldigheten og aktualiteten av de problemer som i de forløpne år er blitt tatt opp til behandling. For en akademisk lærer i strafferett utgjør samlingen en uunnværlig håndbok i kriminalpolitikk. Årbøkene gir ikke bare faktiske opplysninger om hvordan de forskjellige nordiske land har grepet problemene an i praksis, men referatene av diskusjonene gir også samlet på ett brett de kryssende synsmåternsom kommer til uttrykk fra jurister, psykiatere, fengselsfolk og andre som i sitt arbeid står i kontakt med strafferettspleien.
    Det nå foreliggende bind av årboken, som på grunn av trykningsvanskelighetene er blitt en del forsinket, slutter seg verdig til sine forgjengere. Det er en dobbelt-årgang som presenteres; i 1944 var det på grunn av krigsforholdene bare den svenske forening som var i aktiv virksomhet. Fra 1945 av er det nordiske orkester igjen fulltallig.
    Som sedvanlig prydes årboken av et portrett av en av de grand old men i nordisk strafferett. Denne gang er turen kommet til tidligere direktør for Botsfengslet i Oslo HARTVIG NISSEN, som døde høsten 1945. Hans minne er også hedret ved en nekrolog av överdirektör HARDY GÖRANSSON, som tegner et vakkert og levende bilde av denne edle personlighet.
    Forhandlingsemnet på den svenske forenings møte for 1944 var »Strafflagberedningens förslag till lagstiftning om straffverkställighet» med innledningsforedrag av president SCHLYTER og förste byråsekreteraren TORGNY LINDBERG, det første med en oversikt over utviklingen av det strafferettslige sanksjonssystem i Sverige i dette århundre og over hovedtankene i utkastet, det siste med en nærmere redegjørelse for de enkelte punkter i strafflagberedningens forslag, et forslag som av den finske fengselspsykiater KAILA under diskusjonen med full rett ble karakterisert som revolusjonerende. Den langvarige diskusjonga enstemmig tilslutning til hovedtankene i forslaget; først ved diskusjonen om de organisatoriske detaljer kom noen vesentlig meningsforskjell for dagen. I sitt interessante innlegg gir Kaila en meget skarp kritikk av sellesystemets virkninger. »För en psykiater är det svårt

 

1 Medlem av nordisk kriminalistförening erhåller årsboken mot årsavgiften, i Sverige kr. 5: —. Red. 

DE NORDISKA KRIMINALISTFÖRENINGARNAS ÅRSBOK 1944—45. 255att förstå, att så många beprövade och erfarna tjänstemän, ja, till och med läkare inom fångvården ha kunnat i det egendomliga tillstånd av psykisk överkänslighet och sjuklig självrannsakan, som en långvarig vistelse i ensamcell i de flesta fall medför, se en verklig ånger eller botgöring. — — — Om nu den depressiva sinnesstämningen åtföljes av mindervärdighetskänslor, som så ofta är fallet, får fången ett starkt behov av att bekänna sina ogärningar och förseelser eller griper i sin ångest till religiösa upplevelser. Det er dessa tillstånd av själsupplösning, som för mången fångvårdstjänsteman äro ett bevis på att fången gripits av ånger och botgöring. För den sakkunnige äro de sjukliga tillstånd, ja, i sina pregnanta former rent av psykoser.» Interessant er også hva den danske forsvarsadvokat HENRIK SACHS forteller om sine erfaringer om virkningene av det bestående fengselssystem. Han har opplevet et par eksempler, hvor det var påfallende i hvilken grad domfelte etter utståelsen av en langvarig frihetsstraff var blitt karaktermessig forringet, og kan på den annen side ikke anføre sikre eksempler på at noen gjennom utståelsen av straffen er blitt et bedre menneske. Hans hovedinntrykk av de klienter som han har hatt kontakt med etter straffutståelsen, et inntrykk, som han har fått bekreftet ved meningsutveksling med kolleger, er »at straffen almindeligt hverken har virket positivt gavnligt på hans karakter eller det modsatte — selve straffutståelsen har altså efter mit indtryk som regel være så nogenlunde virkningsløs i så henseende».
    Det som en fremmed står mest tvilende overfor ved den svenske reform er regelen om at fanger med frihetsstraff av under 3 måneder som regel skal sone i åpen anstalt. Når det gjelder den betydelige kontingent av rattfyllerister har jeg ingen betenkelighet. Men iallfall etter norsk straffutmålingspraksis vil også en betydelig del av den lettere tyvskriminalitet komme inn under denne kategori. En stiller seg unektelig spørsmålet om det ikke både for å unngå uheldig gjensidig påvirkning og for å opprettholde respekten for straffen er nødvendig at nettopp de korte frihetsstraffer blir fullbyrdet under strengere former. Kan det unngå å ha uheldige virkninger at straffen for infamerende forbrytelser ikke er å skille fra en kortvarig tvungen arbeidstjeneste? Først når reformen har virket i atskillige år kan en begynne å høste erfaringer herom.
    Det er naturlig at den svenske reform har ført til at også de andre nordiske land føler behov for å ta det gjeldende system opp til kritisk granskning. På den finske forenings møte i 1945 var forhandlingsemnet: »Fångvårdsreformen i Sverige och ändamålsenligheten av det i Finland gällande systemet för straffverkställighet sedda ur kriminalpolitisk synpunkt.» Innledere var jur. kand. REINO ELLIKÄ og fengselspsykiater dr. Kaila. Til tross for all sympati for grunntankene i den svenske reform var den alminnelige oppfatning at forholdene i Finland for tiden ikke lå til rette for en vidtgående humanisering av straffullbyrdelsen. Foreningens formann, universitetskansler TULENHEIMO ga vel omtrent uttrykk for stemningen i følgende uttalelse:

 

256 JOHS. ANDENÆS.    »Förhållandena i tukthus och fängelser få icke bli sådana, att de betyda en lättnad för en från friheten kommen person. Fångarnas behandling bör naturligtvis icke vara inhuman. Men levnadsstandarden hos oss är tydligen i många fall ännu så låg och kampen för tillvaron så hård, att jag tror, att mången gärna för någon tid skulle byta ut den mot förhållandena i ett svenskt fängelse, sedan den föreslagna reformen där blivit verkställd, också om han under denna tid skulle förlora sin frihet.»
    Det ble også fremhevet at overbelegget i de finske fengsler for tiden gjorde det umulig å gjennomføre de gjeldende regler og at disse misforhold måtte rettes på før det kunne bli aktuelt å gå videre på reformveien. Et par tallopplysninger fra debatten illusterer vanskelighetene. I de finske fengsler befant seg på det daværende tidspunkt henimot 10,000 fanger, mens antallet straffriforklarede kriminalpatienter var under 300. I Sverige var fangetallet i fengslene på samme tid noe over 2,000, men antallet kriminalpatienter på sinnssykehusene cirka 1,400. Forholdet mellom ansatt personal og fanger var i Sverige 1: 2, men i Finland i beste fall 1:4 og i alminnelighet 1:5 eller 1:6, eller til og med 1:7 og 1:8.
    Blant diskusjonsinnleggene merker en seg særskilt ett innlegg fra direktør GUNNAR THURÉN med en levende og instruktiv oversikt over det svenske ungdomsfengselsystem, og et innlegg av professor SALMIALA, som fremhever betydningen av gjengjeldelsesprinsippet i strafferetten, bl. a. med henvisninger til de seneste erfaringer i Danmark og Norge. En svakhet ved innlegget, som forøvrig ved meget av diskusjonen om dette emne, er at det ikke holder ut fra hverandre de forskjellige problemer som her reiser seg Det foreligger såvidt jeg kan se tre grupper av spørsmål:
    1. Spiller gjengjeldelsesideer en rolle for den alminnelige rettsbevissthet i samfunnet? At svaret på dette spørsmål må bli ja, er det neppe delte meninger om.
    2. Er det nødvendig for rettspleien å ta hensyn til disse gjengjeldelsesforestillinger? Svaret må bli: Ja, til en viss grad. Allerede alminnelige almenpreventive og individualpreventive synspunkter tilsier varsomhet med å sette seg for sterkt i motstrid med den alminnelige rettsbevissthet. Under visse situasjoner kommer dessuten til faren for lynchjustis og sosial uro om ikke gjengjeldelseskravet får en viss utløsning gjennom den offentlige rettsforfølgning. Det kan også anføres et hensyn av mentalhygienisk art. Strafforfølgning mot personer som grovt har utfordret den alminnelige rettsbevissthet tjener som utløsning for en sjelelig spenningstilstand hos almenheten; den avspenning som derved finner sted letter i næste omgang den sosiale tilbakeføring av lovbryteren. Erfaringene fra rettsoppgjøret i Norge illustrerer dette tydelig; det er langt lettere for en landssviker å bli akseptert, f. eks. i arbeidslivet, når han kan peke på at han har sonet sin straff og derved gjort opp sitt mellomværende med samfunnet. Men det blir naturligvis alltid et moralsk spørsmål, undertiden av nokså pinlig karakter, å vurdere hvilken vekt en skal legge på slike opportunistiske hensyn.

 

DE NORDISKA KRIMINALISTFÖRENINGARNAS ÅRSBOK 1944—45. 257    3. Det prinsipielle spørsmål er imidlertid dette: Har gjengjeldelsen noen egenverdi? Er det et mål for rettshåndhevelsen å tilføye forbryteren en lidelse som ikke direkte eller indirekte tjener til forsvar for samfunnsinteresser? Dette er dypest sett et spørsmål om livsanskuelse, hvor historiske erfaringer om gjengjeldelsesdriftens eksistens og styrke ikke kan gi noe svar. Og det har ikke lykkes meg å bli klar over hvordan professor Salmiala stiller seg til det spørsmål.
    Forhandlingene ved den danske og norske forenings møter i 1945 var viet de aktuelle problemer som rettsoppgjøret etter krigen reiste. I Danmark var emnene »Retsspørgsmål vedrørende straffelovstillæggene av 1945» med innledningsforedrag av landsdommer LUCAS, høiesteretssagfører, dr. jur. HARTVIG JACOBSEN og statsadvokat TH. ROEPSTORFF, og» Principperne for straffuldbyrdelsen i henhold til straffelovstillæggene» med innledningsforedrag av visefengselsdirektør AXEL HYE-KNUDSEN og overlege, dr. med GEORG K. STURUP. Diskusjonen ble både lang og hissig; et dramatisk høydepunkt var det da den daværende justisminister ELMQUIST under diskusjonen kunne meddele at regjeringen hadde besluttet å nedsette et utvalg til å forberede en revisjon av de gjeldende bestemmelser. — På det første møte etter krigen i den norske forening holdt høyesterettsadvokat JACOB RIVERTZ en kort tale hvor han gjorde rede for de kriminalpolitiske tanker som hans far, foreningens siste formann høyesterettsdommer JOHAN RIVERTZ, hadde meddelt ham i samtaler før sin død under okkupasjonen. Dette »kriminalpolitiske testamente» former seg som en varm appell om i rettsoppgjøret etter krigen å se bort fra alle hevnmotiver og all massesuggesjon og begrense oppgjøret til kretsen av de største syndere. På foreningens ordinære møte ble de samme spørsmål tatt opp i større bredde under fellestitelen »Rettsoppgjørets kriminalpolitiske og sociale problemer». Innledere var professor JOHS. ANDENÆS: »Rettsoppgjøret idag — status og kommentar», ekspedisjonssjef KYHN GLØERSEN: »Fullbyrdelsen av frihetsstraffen», arbeidsdirektør SVERRE IVERSEN: »Beskjeftigelsesproblemet for landssvikerne» og rikspolitisjef, nu riksadvokat ANDR. AULIE: »Spørsmålet om sikringstiltak overfor tyskerjentene.»
    Fra et alminnelig kriminalistisk synspunkt er det to lærdommer en kan trekke ut av diskusjonen, især ved den danske forenings møte. For det første hvilken styrke gjengjeldelseskravet under visse forhold kan få; det er som en naturkraft som må få avløp for at den ikke skal anrette ulykker. For det annet hvor usikkert grunnlag en slik affektbetont rettsbevissthet likevel er å bygge på; når de opprørte følelser begynner å falle til ro, melder samtidig tvilen om straffens berettigelse seg. Det er mer enn et tilfelle at forhandlingsemnet på den danske kriminalistforenings møte i 1946 kom til å hete »Principperne for benådning og amnesti».
    Mens de danske og norske foreninger i 1945 drøftet spørsmål av påtrengende men forbigående aktualitet, tok den svenske forening opp til behandling et av de evig aktuelle problemer, »Alkoholism och kriminalitet», et emne som så sent som i 1940 var gjenstand for diskusjon i

 

17—487004. Svensk Juristtidning 1948.

 

258 JOHS. ANDENÆS.den danske kriminalistforening. Innledere denne gang var førsteläkaren doktor HELGE KNÖÖS og byråchefen A. ÅMAN. Den langvarige diskusjon, som for det meste kom til å dreie seg om den rette behandlingsform for »alkoholbrottslingar», avdekket temmelig store motsetninger mellom en fløy av psykiatere som mest mulig ville avskaffe straffansvaret for alkoholforgåelser og overføre behandlingen til alkoholistforsorgen med vidtgående bruk av psykiatrisk undersøkelse, og andre som tok til orde for en behandling etter mer tradisjonelle linjer. Landshövding THORWALD BERGQUIST anførte overfor de planer om fremtidens alkoholistforsorg som dr. Knöös og professor Kinberg hadde skissert, »att det var en rätt skrämmande bild av framtidens samhälle som målades upp av dem. Man fick en stark känsla av denna lust, som man märker då och då och som ofta gör mig verkligt rädd, att ta hand om människorna i alla möjliga hänseenden utan at det finnes någon verkligt grundad anledning därtill». Överdirektör H. Göransson advarte på sin side mot å gjøre seg overdrevne forestillinger om den praktiske forskjell mellom behandlingsformene innenfor fengselsvesenet og innenfor alkoholistforsorgen. »Om en person, ovetande om anstaltens karaktär, fick besöka en öppen alkoholistanstalt och en fångkoloni, eller Svartsjöanstalten och ett slutet fängelse och blev uppmanad att med ledning av behandlingen söka avgöra vilket slag av anstalt han befann sig på — alkoholistanstalt eller fångvårdsanstalt — så skulle han stå sig slätt. Torrlagda är alla typerna av anstalter, arbeta få de intagna göra vart de kommer, förläggningsförhållandena kan inte ge någon ledning. Och den terapeutiska behandlingen — ja, där den förekommer — ser inte annorlunda ut på alkoholistanstalten än på fångvårdsanstalten. »Samme taler anførte med tilslutning en uttalelse av inspektøren for en dansk alkoholistanstalt, som under diskusjonen i den danske kriminalistforening i 1940 ytret: »Det är generande för mig som ledare för en alkoholistanstalt att behöva säga, att hur jag än frågat, har jag aldrig fått svar på dessa två spörsmål, hur man botar en alkoholist, och hur man kan konstatera att alkoholisten är botad.» Det kanskje nokså trøstesløse hovedinntrykk en usakkyndig leser sitter igjen med etter diskusjonen, er at vi for tiden åpenbart vet så lite både om årsakene til alkoholmisbruk og om midlene mot det, at en gjennomgripende reform av det bestående reaksjonssystem nærmst vil være et sprang ut i mørket. Med spenning må en avvente resultatene av de nye former for kurativ behandling på rent medisinsk grunnlag (insulin, aversjonskur, vitaminisering o. s. v.) som er tatt i bruk i de siste år. En kan bare undre seg over at det i vitenskapens århundre er utført så lite vitenskapelig arbeid til utforskning av en samfunnssykdom av den betydning som alkoholismen.
    I tillegg til diskusjonene om de emner som er nevnt inneholder årboken en undersøkelse av den flittige finske statistiker VELI VERKKO om »Treårskrigets och vapenstilleståndets verkningar på brottsligheten i Finland». Resultatene er illustrert ved instruktive grafiske fremstillinger. Under krigen viste draps- og voldskriminaliteten nedgang, for-

 

DE NORDISKA KRIMINALISTFÖRENINGARRAS ÅRSBOK 1944—45. 259modentlig vesentlig på grunn av de mange årsklasser ved frontene. Det samme gjelder drukkenskapsforseelsene, mens tyveri og ranskriminaliteten steg sterkt. Etter våpenstillstanden inntrådte en voldsom stigning av kriminaliteten på de fleste områder. Tallet på tyveriforbrytelser steg fra de tre første kvartaler av 1944 til det samme tidsrom i 1945 med 133 %, tallet på ran med 227 %, tallet på mord og drap med henholdsvis 63 % og 70 % og tallet på mindre voldsforbrytelser enda betydelig mer. En kan virkelig tale om en kriminalitetskrise av alvorligste art. Med hensyn til prognosen er dr. Verkko forbeholden: »Om det ekonomiska tillståndet i landet förbättras och stabiliseras, är det troligt att den oerhörda brottsligheten med hänsyn till egendomsbrotten småningom kommer att minskas. Däremot förefaller det alltför optimistiskt att motse en slutlig förbättring i våldsbrottslighetsläget, som redan under normala förhållanden har varit otillfredsställande.»
    Det får være nok med disse smakebiter fra årboken. Den innledes som sedvanlig med en introduksjon på engelsk av president SCHLYTER med en oversikt over innholdet. Og den avsluttes med et meget nyttig register over innholdet i de tidligere årgånger.

Johs. Andenæs.