LITTERATURNOTISER. 273F. NEUMEYER. Patentkarteller. Sthm 1947. Kooperativa Förbundet. 309 s. Kr. 10.00.

 

    De rättsliga problem, till vilka trust- och kartellväsendet givit upphov, ha under senare år i alltmer ökad utsträckning lockat författare. Föreliggande arbete avser att till den svenska publiken förmedla kunskap om patentkartellerna och deras legislativa behandling i olika länder. Författaren ger bl. a. en åskådlig framställning av hur några stora sådana karteller på glas- och konsthartstillverkningens område och inom den kemisk-tekniska industrien äro uppbyggda. Ämnet är onekligen fängslande. I sin kontraktsutformning erinra dessa kartellbyggen icke litet om den gamla feodalrättens mest subtila konstruktioner, med de skillnader som betingas av att man icke har att göra med jordupplåtelser i olika led till vasaller och landbönder utan med skiftande former för utnyttjande av patenträtter, avseende sådant som tillverkning av mjölkflaskor eller framställning av löständer. Var här gränsen går mellan avtalstyper, som äro ägnade att gagna framåtskridandet, och sådana, som kunna urarta till ett samhällsont, måste tydligen mången gång vara vanskligt att avgöra. Författarens värdeomdömen i denna del äro också präglade av återhållsamhet.
    Bokens språkdräkt är förvånande god i betraktande av att svenska icke är författarens modersmål. En noggrannare överarbetning av det språkliga skulle likväl ha varit av värde, eftersom här och var författarens konstruktioner icke omedelbart klargöra vad han avser att säga, såsom då avslutningen av kapitlet om lagstiftning rörande patentkarteller innehåller följande gåtfulla mening: »Sammanfattningsvis kan sägas, att grunden för en bättre nationell och internationell lagreglering av de viktigaste kartell och patenträttsfrågorna i dag i många stater är betydligt uppmjukad.»

S. P.

 

LODE WISTRAND. Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen. Tredje upplagan. Sthm 1948. Victor Petterson. 239 s. Kr. 5.75.

 

    Lode Wistrands livfulla och av stor förtrogenhet med ämnet burna framställning av vår kollektivavtalsrätts grunder utkom i sin första upplaga 1936 (se SvJT 1937 s. 237) och i en andra, oförändrad upplaga 1939. Boken har nu i flera år varit utsåld och eftersökt, varför den i dagarna utkomna tredje upplagan svarar mot ett kännbart behov. Redovisningen av den utveckling, som ägt rum sedan 1936, sker i form av noter till den ursprungliga texten. I sitt sålunda moderniserade skick ger boken alltjämt en lättillgänglig och förträfflig orientering i arbetsrättens huvudstycken. 

S. P.

 

 

Inför nya aktiebolagslagen. Uppsatser utgivna av Stockholms Handelskammare och Sveriges Industriförbund. Sthm 1947. Nordiska Bokhandeln. 86 s. Kr. 4.00.

 

    I anledning av nya aktiebolagslagens ikraftträdande ha Stockholms Handelskammare och Sveriges Industriförbund utgivit ett antal uppsatser, ägnade att belysa åtskilliga praktiska problem, som kunna väntas uppkomma under övergångstiden. Samlingen inledes med en uppsats av byrådirektören i patent- och registreringsverket G. BIRKE om avfattningen av bestämmelser

 

18—487004. Svensk Juristtidning 1948.

 

274 LITTERATURNOTISER.i bolagsordning med hänsyn till nya lagen (i huvudsak tidigare publicerad i Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1947). Samme författare har även bidragit med en uppsats om nya lagens inverkan på äldre bolagsordningsbestämmelser. Vidare behandla auktoriserade revisorerna S. PÅHLGREN och S. LÖFGREN i skilda artiklar (förut publicerade i Affärsekonomi 1946) koncernredogörelse och koncernbalansräkning enligt nya lagen. I häftet ingå slutligen tre inom patentverket utarbetade promemorior angående olika registreringsfrågor ävensom ett av industriförbundet tillhandahållet schema för uppställning av balansräkning samt vinst- och förlusträkningar.

S. P.