TH. SELLIN. Recent penal legislation in Sweden. Sthm 1947. Marcus. 70 s.

 

    Som en av frukterna av den framstående amerikanske kriminologen professor Thorsten Sellins vistelse i Sverige föreligger ovanstående av strafflagberedningen utgivna arbete. Boken innehåller jämte översättning av straffverkställighetslagen främst en utförlig analys av denna, förträffligt ägnad att presentera reformen för en utländsk publik.

S. P.

 

STEPHAN HURWITZ. Kriminologi. Kbhvn 1948. Gad. 443 s. Da. Kr. 24.00.

 

    Første afsnit: Den kriminologiske videnskab. Andet afsnit: Kriminalitetens biologiske baggrund. Härunder: Arvelighed og kriminalitet; Antropologiske undersøgelser og konstitutionsforskning; Psykiske abnormiteters betydning for kriminaliteten; Kriminalpsykologiske iakttagelser. Tredie afsnit: Kriminalitetens sociologiske baggrund. Härunder: Almene sociologiske faktorer; Økonomiske faktorer; Aandelige faktorer; Fysiske faktorer; Tid og sted; Personelle faktorer; Alkohol og kriminalitet; Krig og kriminalitet. Fjerde afsnit: Personlighedens udvikling under indflydelse af nærmere miljø-faktorer. Härunder: Opvækstforhold; Forhold efter opvækstaarene. Femte afsnit: Den kriminelle situation og gerningen. Sjette afsnit: Klassifikation og prognose.
    Såsom av denna innehållsförteckning framgår, är framställningen icke knuten till något visst lands kriminalrättsliga system. Såsom en sammanfattande inledning till studiet av kriminologien fyller arbetet en sedan länge mycket kännbar lucka inom nordisk litteratur, där specialutredningar av KINBERG utgjort den viktigaste kunskapskällan på området. Det läses med samma fördel i Sverige som i förf:s hemland och kan varmt rekommendera still studium av svenska kriminalister, vilka ännu en tid får ge sig till tåls i väntan på motsvarande del i den på Wahlström och Widstrands förlag under utgivning varande Kriminologisk handbok.1 SvJT återkommer med en recension av arbetet.

Kjs.

 

1 Av denna handbok utkommer i stället såsom närmaste del: »Om påföljder för brott» av IVAR STRAHL m. fl.