Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin (jfr SvJT 1948 s. 143) förbereder, enligt vad red. inhämtat, utgivandet av två serier skrifter. Den ena, benämnd »Rättshistoriskt bibliotek», är avsedd för arbeten av större omfattning, den andra med titeln »Rättshistoriska studier» skall innehålla större och mindre special undersökningar, recensioner och litteraturöversikter m. m. Förstnämnda series första band kommer att utgöras av en efter uppdrag av institutet av prof. Johan Bergman verkställd svensk tolkning av Johan Stiernhööks De jure sueonum et gothorum vetusto jämte en biografisk inledning samt förklarande anmärkningar av prof. J. E. Almquist. Den andra seriens första band kommer att bl. a. innehålla avhandlingar av professorerna Åke Holmbäck, Ivar W. Sjögren och Henrik Munktell, häradshövdingen Nils Edling, lektorn Torsten Wennström samt hovrättsassessorn Sture Petrén.

 

1 Siffrorna äro hämtade från Whitaker's Almanack för 1947.