304 NOTISER.    Andra huvudtiteln behandlad i riksdagen. (Jfr s. 144.) Statsverkspropositionens förslag under andra huvudtiteln ha med allenast smärre jämkningar, föreslagna av statsutskottet, bifallits av riksdagen.
    Beträffande åliggandena för ordföranden i nedre justitierevisionen anförde statsutskottet att ordföranden alltfort borde fullgöra föredragning i den mån de administrativa göromålen det medgåve.
    I fråga om hovrätterna märkes att förslaget att aspirantanslaget för Svea hovrätt skulle förstärkas så att hovrätten erhölle för varje avdelning 3 aspiranter — mot 2 för övriga hovrätter — ej bifallits. Förslaget var motiverat med att Svea hovrätt hade att pröva även andra aspiranter än hovrättens egna, främst aspiranter från Stockholms rådhusrätt.
    Behandlingen av anslagen till krigsrätterna och fångvårdsanstalterna haruppskjutits.

B. L.

 

    Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1947 har nämnden under åren 1928—1947 (siffrorna för år 1947 angivas i det följande inom parentes) prövat 1,354 (219) mål beträffande ifrågasatt förvaring eller internering, därav 30 (3) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 839 (129) mål, därav 19 (1) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 72 (15) mål, därav 2 (0) kvinnor, samt avstyrktes i 335 (72) mål, därav 9 (2) kvinnor. (Enligt 8 § lagen d. 22 april 1927 om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare utbyttes straff mot förvaring i 4 mål där förvarad före utskrivning begått brott och avbröts förvaring för straffverkställighet i 1 mål). — Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 84(2) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 2 (1) mål samt avstyrktes i 15 (0) mål, alla beträffande män. I 1 (0) mål angående internering, i vilket nämnden begärde sinnesundersökning, blev vederbörande efter undersökningen straffriförklarad. Enligt 14 § lagen d. 18 juni 1937 om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, som trädde i kraft d. 1 jan. 1946, har i ett fall internering avbrutits för straffverkställighet. Intill utgången av år 1947 har nämnden på prov utskrivit 512 (84) förvarade, därav 18 (5) kvinnor, samt 55 (5) internerade. Av de på prov utskrivna förvarade blevo 90 (7) män och 4 (2) kvinnor återhämtade eller återintagna för fortsatt förvaring under 1 :a året efter utskrivningen, 76 (9) män och 1 (0) kvinna under 2:a året, 20 (2) män under 3:e året, 7 (0) män under 4:e året, 7 (1) män under 5:e året, 1 (1) man under sjätte året, 1 (0) man under sjunde året, 1 (0) man under åttonde året samt 1 (1) man under nionde året. Dessutom blevo 24 (2) män efter begånget nytt brott straffriförklarade, därav 13 (1) under 1 :a året, 7 (1) under 2:a året, 3 (0) under 3:e året och 1 (0) under 4:e året efter utskrivningen.
    Vid 1947 års slut utgjorde antalet förvarade 256, därav 3 kvinnor, och antalet internerade 17 män. Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de för ifrågavarande ändamål anordnade anstalterna i Norrköping, Karlstad, Ystad och Härnösand samt å Hall ävensom anstalten i Mariestad med kolonierna Lockerud, Leverstad och Rödjan, anstalten i Malmö med kolonien Tygelsjö samt fångkolonierna Åby i Sorunda socken

 

NOTISER. 305och Ollestad. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas  ide härför vid centralfängelset i Växjö och vid fångkolonien Solhyddan anordnade anstalterna. 

Å. L.