Revisionssekreterareföreningen har under 1947 hållit sex sammanträden, nämligen d. 20 febr., d. 31 mars, d. 22 maj, d. 1 och 14 nov. samt d. 19 dec. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Mauritz Wijnbladh, ordf., Gösta Lind, v. ordf., Sven Norrsell och Hans Ramel, kassaförvaltare, samt t. f. revisionssekreteraren Gösta Hagströmer, sekr., med revi

 

308 NOTISER.sionssekreterarna Ivar Öhman och Torsten Myrland såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 57.