Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 13—14 maj 1947 hållit extra sammanträde i Stockholm för överläggning om frågor, som ägde samband med processreformens genomförande. Föreningen har vidare d. 5—6 sept. 1947 hållit årsmöte i Stockholm och därvid överlagt om åtskilliga spörsmål berörande landsfogdarnas verksamhet. Till ledamöter i styrelsen utsågos landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Persson, v. ordf., Mårten Stiernström, sekr., Gerhard von Sydow och Allan Grauers med landsfogdarna Curt d'Orchimont, Alvar Ekstrand och Anders Holmström såsom suppleanter. Till revisorer omvaldes landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaijser med landsfogden Alf Eliason såsom suppleant. Sedermera hava hrr Persson och Stiernström, vilka utsetts till byråchefer i riksåklagarämbetet, avgått ur styrelsen. — Antalet medlemmar i föreningen är 26.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1947 hållit sammanträden d. 21 febr., då förslaget om civilförsvarets organisation m. m. behandlades, och d. 5 mars, då bl. a. förslagen om en central polisinspektion och om nytt tjänstereglemente för polisväsendet voro föremål för överläggning. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v.ordf., och Adolf Dahlberg samt polisintendenten Georg Thulin, sekr., och polismästaren Hans Eriksson, kassaförvaltare, med polismästarna Gillis Kleberg och Einar Holmberg samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppleanter. Medlemsantalet är 29.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll d. 13 aug. 1947 årsmöte å rådhuset i Vaxholm. Härvid hölls anförande av landsfogden Eric Sjöholm om betänkandet med förslag till tjänstereglemente för polisväsendet. Efter inledningsanföranden av ombudsmannen i Sveriges juristförbund Bertil Lidgard och ombudsmannen i Sveriges kommunaltjänstemannaförbund Arne Hugo diskuterades frågan om behovet av förstärkning av polis- och åklagarorganisationerna i våra städer med anledning av processreformen.
    För 1948 valdes till ordförande stadsfiskalen Sven Berglund, Gävle, samt till ledamöter i styrelsen stadsfiskalerna Herman Norrby, Norrköping, v. ordf., Erik Tydén, Härnösand, sekr., Sven Timelin, Karlshamn, och Gösta Ahlbeck, Landskrona. Styrelsesuppleanter blevo stadsfiskalerna Nils Grauers, Arvika, och Harry Hågeman, Visby. Stadsfiskalen Ruben Stenvik, Kristianstad, utsågs till hedersledamot av föreningen. Föreningen räknar omkring 60 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges krigsfiskaler höll allmänt föreningsmöte d. 19 april 1947. Styrelsen består numera av krigsfiskalerna Hugo Höfde, ordf., Martin Lundquist, v. ordf., Eugen Glas, sekr., Arvid Magne, kassaförvaltare, och Gustaf Persson. Styrelsesuppleanter äro krigsfiskalerna Sven Wannstedt, Sten Mattsson och Harry Henschen. Revisorer äro krigsfiskalerna Werner Ryhninger och C.-G. Tisell med krigsfiskalen Thure K:son Bågenholm som suppleant.
    Föreningen har 40 medlemmar.