Juristföreningen i Kristianstad avhöll årsmöte d. 13 dec. 1947, varvid till ny ordf. efter f. d. landshövdingen A. E. Rodhe valdes landshövdingen Per Westling. Övriga styrelseledamöter blevo borgmästaren Einar Dörring, Kristianstad, v. ordf., häradshövdingen S. Petersson, Simrishamn, advokaten Agne Wikborn, Hässleholm, och assessorn Ragnar Grönwall, Kristianstad, sekr., omvalda, samt häradshövdingen Åke Braunstein, Kristianstad, nyvald. Revisorer blevo advokaten Tage Troedson och direktören Nils-Gustav Hagander samt suppleant för dem advokaten H. Ljunggren, alla i Kristianstad. Landshövdingen Rodhe utsågs till hedersledamot. Borgmästaren Joel Laurin, Hälsingborg, kåserade över ämnet »Inför starten», varvid han gav en mycket uppskattad lektion i det nya rättegångsförfarandet.

 

    Malmö—Lunds juristförening har under 1947 sammanträtt två gånger,nämligen d. 21 mars och d. 15 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll statsrådet Herman Zetterberg föredrag över ämnet »Den gemensamma nordiska lagstiftningen». Vid novembersammanträdet, till vilket föreningen såsom gäster inbjudit ett större antal danska jurister med Justitsminister A. Elmquist i spetsen, höll överdirektören Hardy Göransson föredrag över ämnet »Fångvården efter reformen».
    Till styrelseledamöter för år 1948 ha utsetts prof. Ragnar Bergendal, ordf., presidenten Ivar Wieslander, v. ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, advokaten Hans-Erich Bachmann, kassaförvaltare, samt borgmästarna Alvin Wirgin, Martin Lembke och Th. Munck af Rosenschöld.
    Föreningens medlemsantal utgör 221.

 

    Nordvästra Skånes juristförening. Årssammanträde i föreningen hölls d. 18 april 1947, vid vilket sammanträde till styrelseledamöter omvaldes borgmästarna Joël Laurin, Hälsingborg, ordf., och August Munck af Rosenschöld, Landskrona, häradshövdingen G. A. Eriksson, Ängelholm, samt advokaterna Henry Ljunggren och Olof Lundqvist, Hälsingborg, den senare sekr. och skattmästare. Efter sammanträdet hölls föredrag av prof. Knut Rodhe över ämnet »Inför nya aktiebolagslagens ikraftträdande». Föreningen har 50 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under år 1947 haft två sammanträden. D. 19 april höll prof. Knut Rodhe föredrag över ämnet »Inför den nya aktiebolagslagstiftningens ikraftträdande». Till styrelse valdes vid ordinarie årssammanträde d. 6 dec. advokaten Karl Hillgård, ordf., borgmästaren Erik Bendz, v. ordf., häradshövdingen Anton Rundqvist, f. d. landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, och landsfogden Erik Vinberg med häradshövdingen John Samuelson och rådmannen Åke Svensson, sekr. och klubbmästare, såsom suppleanter. Föreningen har 68 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under året haft sex sammanträden. Vid fem av dessa hava hållits föredrag, nämligen d. 18 febr. av f. d. justitierådet

 

312 NOTISER.Nils Alexanderson över ämnet »Ett och annat om skadestånd», d. 11 april av överläkaren vid S:t Jörgens sjukhus R. Lindqvist över ämnet »Erfarenheter av ändringarna i 5 kap. strafflagen ur rättspsykiatrisk synpunkt», d. 28 maj av landshövdingen Malte Jacobsson över ämnet »Centralisation och decentralisation», d. 24 okt. av överdirektören Hardy Göransson över ämnet »Straffverkställigheten efter reformen» och d. 5 dec. av prof. Halvar G. F. Sundberg över ämnet »Domstolarna och rättsordningens grundvalar». Vid sammanträde d. 15 sept. förekom diskussion i anslutning till processnämndens samma dag avslutade tredagarskurs, avseende den nya rättegångsordningen. I diskussionen deltog kursledaren advokaten A. Hemming-Sjöberg. Härutöver har klubben d. 8 mars avhållit festsammankomst för medlemmarna med damer.
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 5 dec. rådmannen Gustaf Bergqvist, ordf., advokaten Sven Colleen, v. ordf., assessorn Artur Arnström, sekr., assessorn Ingvar Vrang, kassaförvaltare, assessorn Sven Lampers, bibliotekarie, och advokaten Arne Jörgensen, sexmästare, samtliga omvalda. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 331.