Värmlands läns juristförening har under 1947 haft ett sammanträde, nämligen d. 13 juni 1947, då årsmöte hölls. Styrelsen består av advokaten Fritz Helmer, Karlstad, ordf., häradshövdingen Henrik Lindvall, Säffle, v. ordf., landsfogden Anders Holmström, Karlstad, sekr., länsnotarien Eric Carlsson, Karlstad, kassör, samt rådmannen Harry Jacobson, Karlstad, klubbmästare. Styrelsesuppleanter äro rådmannen Olof Karell, advokaten Lizzie Karlström, tingsnotarien Sten Sture Lindström, alla i Karlstad, samt advokaterna Olle Jonsson, Torsby, och Bertil Berggren, Säffle. Föreningens medlemsantal utgör c:a 70.

 

    Örebro läns juristförening hade d. 21 maj 1947 sitt ordinarie årsmöte. Därvid höll lagbyråchefen Sven Edling föredrag om »Förslaget till Föräldrabalk». Landshövdingen Bror C. Hasselrot, vilken år 1933 tagit initiativet till föreningens bildande och alltsedan dess varit dess ordförande, meddelade, att han till följd av nära förestående avflyttning från länet icke längre kunde kvarstå såsom föreningens ordförande. Häradshövdingen Gunnar Ramstedt uttalade å föreningens vägnar ett varmt tack till Hasselrot för det om stort intresse vittnande arbete, han nedlagt på föreningen. Föreningen utsåg härefter med acklamation Hasselrot till sin hedersledamot.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ramstedt, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Magnus Wistrand. Föreningen har 75 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under 1947 hållit fyra sammanträden, nämligen d. 14 febr., d. 18 april, d. 3 okt. och d. 28 nov. Vid sammanträdet d. 14 febr., till vilket inbjudits representanter för uppbördsväsendet och näringslivet, talade länsassessorn Nils Ahlberg i Västerås om »De nya uppbördsreglerna». Vid aprilsammanträdet höll prof. Per Olof Ekelöf föredrag över ämnet »Några bevisrättsliga spörsmål». D. 3 okt. föreläste numera lag-

 

NOTISER. 313mannen Alfred Bexelius om »Den nya byggnadslagstiftningen». Slutligen höll överdirektören Hardy Göransson i samband med årsmötet d. 28 nov. föredrag om »De nya straffverkställighetsbestämmelserna och deras till lämpning».
    Styrelsen har under 1947 utgjorts av advokaten Frithiof Hydbom, ordf., numera byråchefen Mårten Stiernström, v. ordf., rådmannen Folke Höijer, sekr., länsassessorn Ivan Belinki, skattmästare, samt kommunalborgmästaren Daniel Ekelund och t. f. borgmästaren Tord Melin. Föreningens medlemsantal utgör 78.