Dalarnas juristförening har under år 1947 hållit ett sammanträde. D. 14 juni hölls sålunda i Falun ordinarie årssammanträde, därvid byråsekreteraren Torgny Lindberg talade över ämnet »Lagen om villkorlig dom i tillämpning — erfarenheter och synpunkter». — Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Fredrik Wilhelm Killander, ordf., häradshövdingen Ernst Leche, v. ordf., samt advokaten Thore Landberg, rådmannen Gunnar Hallert och advokaten Torsten Ljungquist.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1947 sammanträtt en gång. Vid sammanträdet höll överdirektören Hardy Göransson föredrag över ämnet »Fångvården efter reformen». Styrelsen består av advokaten Curt Ekdahl, ordf., stadsfiskalen Sven Berglund, v. ordf, fastighetschefen Louis Campanello, sekr. och kassaförvaltare, häradshövdingen A. de Verdier och landssekreteraren Gösta Finngård med rådmannen Yngve Bjerström och advokaten Léon Ståhlberg såsom suppleanter. Föreningen har 46 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1947 hållit två sammanträden. Vid sammanträdet d. 23 aug. 1947 utsågos till styrelseledamöter följande personer: häradshövdingen H. F. Km Karlsson, ordf., taxeringsintendenten Hilding Björne, v. ordf., advokaten Albert Hansson, sekr. och kassör, alla i Härnösand, advokaten Gunnar Fogelqvist och rådmannen Helge Thomson, Sundsvall, samt advokaten Henrik Lindblom, Örnsköldsvik. Till styrelsesuppleanter utsågos häradshövdingen Herbert Beckman, Sollefteå, rådmannen Eric Söderlind, Härnösand, advokaten Ragnar Reimers, Sundsvall och tingsnotarien Gunnar Ehrner, Härnösand. Vid sammanträdet diskuterades föredragsämnen för kommande sammanträden och klubbangelägenheter. D. 18 okt. 1947 höll klubben sammanträde tillsammans med Tekniska föreningen i Härnösand. Vid sammanträdet höll ombudsmannen E. Flybom föredrag om »Företagsnämnderna». Diskussion följde.
    Klubbens medlemsantal uppgår till 89.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1947 haft ett ordinarie sammanträde. Föredrag har hållits av prof. Knut Rodhe över ämnet »Inför nya aktiebolagslagens ikraftträdande». Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är assessor Åke Jansler. Klubben har 44 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund höll årsmöte d. 14 juni 1947 i Lycksele. I mötet deltogo ett 60-tal medlemmar samt, såsom förbundets gäster,

 

314 NOTISER.10 domstolsjurister och advokater från Nord-Norge och ett 30-tal landsfiskaler i Västerbottens och Norrbottens län. En fingerad brottmålsrättegång vid häradsrätt och hovrätt enligt nya rättegångsordningen förekom. I anslutning till mötet övervoro deltagarna en demonstration av skogsvårdsåtgärder. Till ordf. i förbundsstyrelsen återvaldes presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening lagmannen Manne Zuhr, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med landssekreteraren Sven Swedberg, vattenrättsdomaren Folke Löwing och borgmästaren Thomas Lundquist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening dåvarande häradshövdingen Yngve Kristensson, häradshövdingen Einar Holm och landssekreteraren Ragnar Sundberg med t. f. landsfogden Bertil Ankar, advokaten Georg Linse och länsassessorn Gunnar Wik såsom suppleanter.