Västerbottens juristförening har under 1947 hållit 6 sammanträden. Föredrag har därvid hållits av nedannämnda medlemmar. Diskussion har följt. D. 14 mars assessor J. Utterström: »Frågan om inrättande av statlig rättshjälpsanstalt i Norrbotten.» D. 29 mars häradshövdingen E. Thomasson: »Straffmätning.» D. 17 april landsfogden E. Strandmark: »Intryck av studieresa i Norge våren 1947.» D. 16 okt. fängelsedirektören E. Svensson: »Några erfarenheter av nya straffverkställighetslagen.» D. 6 nov. advokaten S. Nilsson: »Alkoholistvård.» D. 27 nov. diskussion om Nya RB under medverkan av hovrättsrådet Erik Söderlund. D. 6 dec. hade föreningen i Umeå anordnat talrikt besökt frackmiddag med dans. Ett stort antal av föreningens medlemmar deltogo d. 14—15 i juristmötet i Lycksele, anordnat av Övre Norrlands juristförbund.
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen Johan Wandén, ordf., landsfogden Erland Strandmark, v. ordf. och sekr., advokaten Rudolf Ahlgren, skattmästare, borgmästaren Arne Fallenius och länsnotarien Axel Rönquist. Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Norrbottens juristförening har under 1947 haft möte i samband med sammanträde med Övre Norrlands juristförbund i Lycksele. Ordf. i föreningen var vid årsskiftet dåvarande häradshövdingen Yngve Kristensson, Kalix, v. ordf. kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, sekr. länsbokhållaren Curt Wildeman, Luleå, samt klubbmästare advokaten Sven Janzon, Luleå. Medlemsantalet utgjorde omkring 50.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid vårterminens sammanträden förekom följande: d. 7 febr. huvudförhandling i ett brottmål enligt nya RB:s regler (de agerande deltagare i juridiska fakultetens praktiska kurs); d. 7 mars diskussion om de juridiska studierna med utgångspunkt från universitetsberedningens betänkande del II med prof. Phillips Hult, jur. kand. Alvar Nelson och jur. stud. Ulf Nordenson som inledare; d. 28 april föredrag av prof. Hult om »5 års domstolspraxis å försäkringsrättens område». Vid föreningens vårfest d. 20 maj talade statsrådet Herman Zetterberg över ämnet »Den gemensamma nordiska lagstiftningen» samt utdelades Knut och Alice Wallenbergs stipendium (1,000 kr.) till jur. kand.

 

NOTISER. 315Olof Bruun och Juridiska föreningens hundraårsstipendium till jur. stud. Folke Granström. Höstterminen inleddes d. 11 sept. med avtäckning av ett porträtt av prof. Vilhelm Lundstedt, vilket på föreningens uppdrag utförts av konstnären Carl Gunne. D. 17 okt. höll prof. Per Olof Ekelöf ett föredrag med titeln »Rättssäkerhetens grundvalar» och d. 27 nov. talade prof. Nils Ahnlund över ämnet »En okänd landskapslag och dess miljö».
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: prof. Hult, ordf., jur. kand. Åke Larsson, v. ordf., jur. stud. Lars Samzelius, sekr., jur. stud. Stig Johansson, bibliotekarie, jur. stud. Agge Gustafsson, v. bibliotekarie, akademikamrerare Karl Georg Arrhenius, skattmästare, jur. stud. Kaj Lohmann, förest. f. litteraturavd., jur. stud. Folke Wistrand, klubbmästare, jur. kand. Bruun, samt jur. studd. Lars-Ingemar Thorleif, Inger Adner och Birgitta Norman. Föreningens medlemsantal är f. n. omkring 530.