KYÖSTI HAATAJA. Jord- och vattenrätten samt skogs- och lantbrukslagstiftningen. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr 17. Helsingfors 1947. Söderström. 321 s. Fmk 250.00.

 

    Detta arbete, vars författare är professor i ekonomisk rätt vid Helsingfors universitet, utkom i en finskspråkig upplaga 1945. Den nu föreliggande svenskspråkiga upplagan har utgivits med understöd ur de av finska riksdagen beviljade medlen för den svenska litteraturens främjande.
    Arbetet innehåller en översiktlig redogörelse för lagstiftningen om jorddelning och fastighetsregistrering, kolonisationslagstiftningen, vattenrätten, fiske- och jakträtt, skogslagstiftningen, lagstiftningen om ägofred och gruvrätten. Härjämte redovisas summariskt under rubriken lantbrukslagstiftningen författningar om kontroll av och handel med utsäde och fodermedel m. m., om förebyggande av skada på nyttiga växter och växtprodukter samt om djurskötsel och slakt. Den svenska upplagan har utökats med en ingående redogörelse för den av kriget föranledda jordanskaffningslagstiftningen, vilken förf. från jordpolitisk synpunkt skarpt kritiserar.
    Som helhet ger detta arbete en värdefull orientering i rättsutvecklingen och gällande rätt inom de betydelsefulla rättsområden som förf. behandlat, delvis på grundval av sina tidigare specialundersökningar. Det kan hälsas med stor tillfredsställelse att arbetet nu blivit allmänt tillgängligt för skandinaviska jurister. Man vill hoppas, att finskspråkiga juridiska arbeten i större utsträckning än hittills bli översatta och därmed de svårigheter undanröjda som nu på många områden möta att få närmare kännedom

 

364 LITTERATURNOTISER.om den finska doktrinen. Såsom mycket önskvärt framstår vidare, att Redogörelser och meddelanden angående högsta domstolens avgöranden — den finska motsvarigheten till vårt Nytt juridiskt arkiv — utges även på svenska språket, så att finsk rättspraxis kan studeras också i Finlands nordiska grannländer.

H. af T.