HENNING NITELIUS & C.-E. SUNDSTRÖM. Kvarlåtenskapsskatten. Författningstexter och kommentar till lagstiftningen om kvarlåtenskapsskatt. Stockholm 1948. Norstedt. 201 s. Inb. kr. 10.00.

 

    På Norstedts förlag har i den blå serien utkommit en kommentar till förordningen om kvarlåtenskapsskatt, tillämpningskungörelsen till denna samt övriga följdförfattningar, bl. a. ändringarna i arvsskatteförordningen. Utgivarna äro byråchefen i finansdepartementet hovrättsrådet HENNING NITELIUS och assessorn vid Stockholms rådhusrätt C.-E. SUNDSTRÖM, vilkas namn borga för vederhäftigheten i de lämnade uppgifterna. Som bilagor till kommentaren ha fogats de officiella tabellerna till ledning vid uträknandet av kvarlåtenskapsskatt samt exempel på deklaration till ledning för beräknande av kvarlåtenskapsskatt för gåva m. m. Något sakregister återfinnes därmot inte.

B. L.

 

K. OLIVECRONA. Das Werden eines Königs nach altschwedischem Recht. Der Königsritus als magischer Akt. Lunds universitets årsskrift. N. F. Avd. 1. Bd 44 Nr 1. Lund 1947. Gleerup. 46 s. Kr. 3.00.

 

    Förestående arbete utgör huvudsakligen en översättning av författarens intresseväckande studie över dömandet till konung i den svenska medeltidsrätten (se rec. i SvJT 1943, s. 139). Jämförelserna med det tyska konungavalet ha emellertid utförts närmare än i den svenska upplagan.

S. P.

 

Följdförfattningar till nya rättegångsbalken. Sthm 1948. Norstedt. 268 s. Kr. 10.00.

 

    I detta band ha sammanförts under åren 1946 och 1947 utfärdade följdförfattningar till nya rättegångsbalken jämte 1947 års lag om ändring i denna. Samlingen eftersträvar fullständighet utom såtillvida, att en del författningar rörande tjänstgöringen vid domstolarna uteslutits.

S. P.

 

Doktorsavhandlingar. Under våren ha fyra juridiska avhandlingar ventilerats, nämligen två arbetsrättsliga, »Kollektivavtalslagen, studier över dess huvudprinciper» av jur. lic. SVANTE BERGSTRÖM och »Om kommunaltjänstemän och kommunalarbetare med särskild hänsyn till kollektivavtalets utbredning» av jur. lic. ÅKE LARSSON, en förvaltningsrättslig, »Det kommunala besvärsinstitutet» av jur. lic. SVEN SJÖBERG, samt en finansrättslig, »Resultatsutjämning mellan olika beskattningsår» av jur. lic. BERTIL AF KLERCKER. SVJT återkommer senare med utförligare omnämnande.