FÖRTECKNING ÖVER

PROFESSOR GÖSTA EBERSTEINS SKRIFTER

 

1909—1947.

 

    Den 31 januari 1948 avgick professor Gösta Eberstein från den professur i speciell privaträtt jämte finansrätt vid Stockholms högskola som han upprätthållit praktiskt taget oavbrutet från och med år 1910 och vars ordinarie innehavare han blev 1916. Såsom en hyllning och ett tack för de mycket betydande insatser han under denna långa tid gjort i den juridiska undervisningen och den rättsvetenskapliga forskningen ha hans kolleger vid högskolans juridiska fakultet låtit genom fakultetens bibliotekarie, fru Hillevi Vretblad, utarbeta nedanstående förteckning över hans skrifter.1

 

1909.

 

Bidrag till läran om namn och firma enligt svensk rätt. Ak. afh. Upps. 1909. XII, 151 s.

 

1910.

 

Några synpunkter om ordskydd enligt svensk varumärkesrätt. (1.) Tidsskrift for Retsvidenskab. Aarg. 23 1910, s. 409—437.

 

1912.

 

Några synpunkter om ordskydd enligt svensk varumärkesrätt. 2. Tidsskrift for Retsvidenskab. Aarg. 25 1912, s. 1—32.

 

1913.

 

Anteckningar efter docenten Ebersteins föreläsningar i speciell privaträtt h.t. 1911—v.t. 1912. 1. (Sthlm 1913. Stenc.) 233 s.

 

1914.

 

Frågan om den konstitutionella konflikten. Ett inlägg (med anledning av professor Nils Alexandersons tal på det frisinnade mötet den 16 febr. 1914) . . . Stockholmstidningen 1914 24/2.

 

1915.

 

Föreläsningar om illojal konkurrens v. t. 1913. (Sthlm 1915. Stenc.) 97 s.
Några varumärkesrättsliga spörsmål. Sthlm 1915. (2), 42 s.
Om skatt på arf och gåfva enligt svensk rätt. Upps. & Sthlm 1915. IX, (1), 279 s.
Om spedition och befraktning. En komparativ studie. Sthlm 1915. (6), 76 s.
Till frågan om kommissionären är kommittentens ställföreträdare. Sthlm 1915. 22 s.

 

1 Av de kompendier, som i urval medtagits i förteckningen, ha med ett undantag endast senaste upplagor angivits. Prof. Eberstein är medlem av redaktionskommittén för tidskriften Nordiskt industriellt rättsskydd fr. o. m. dess första årgång, 1932. 

366 FÖRTECKNING ÖVER PROF. G. EBERSTEINS SKRIFTER 1909—1947.1916.

 

Om den litterära äganderättens objekt enligt gällande svensk rätt. Tidsskrift for Retsvidenskab. Aarg. 29 1916, s. 374—394.

 

1917.

 

K. J. Ekman. Några ord om byggnadsskyldigheten vid prästerskapets löneboställen. Med särskild hänsyn till stadgandena i 64 § ecklesiastik boställsordning den 9 december 1910. Stockholm 1916. (Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 2 1917, s.135—139.
Lyxbeskattning i Sverige fordomtima och nutilldags. Nordisk tidskrift. . . utg. av Letterstedtska föreningen 1917 s. 525—537.

 

1918.

 

Rättsförvärv genom kommissionär. Svensk juristtidning. Årg. 3 1918, s. 321—325.

 

1919.

 

Författarrätten. Anteckningar efter prof. Ebersteins off. föreläsningar v. t. 1919.(Sthlm 1919. Stenc.) 52 s.

 

1920.

 

Kommunalbeskattning efter professor G. Ebersteins offentliga föreläsningar h. t. 1920. (Sthlm 1920. Stenc.) 45 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendium. N:r 4.
Några synpunkter på administrativ-rättslig praxis vid meddelande av rätt till släktnamn. Nordisk administrativt Tidsskrift. Aarg. 1 1920, s. 80—97.

 

1921.

 

Förslag till lag om släktnamn m. m. enligt nådigt uppdrag avg. Sthlm 1921. IV, 96 s.

 

1922.

 

Förslag till lag om släktnamn m. m. Svensk juristtidning. Årg. 7 1922, s. 113—116. Om den rättsliga grunden för patentskyddet. Svensk juristtidning. Årg. 7 1922, s. 1—21.

 

1923.

 

Den svenska författarrätten. H. 1. Sthlm 1923. VI, 88 s., bil. 48 s. Ett spörsmål rörande lagfartsstämpelns beräknande. Svensk juristtidning. Årg. 8 

1923, s. 360—367.

 

1925.

 

Den svenska författarrätten. H. 2. Sthlm 1925. VI s., s. 89—184. Nils Alexanderson 50 år. Svenska dagbladet 1925 14/4.
Om den s. k. vetenskapliga äganderätten. Svensk juristtidning. Årg. 10 1925, s.241—257.

 

1926.

 

Beskattningsväsendet. Rättskunskap för jordbrukare. Under red. av P. v. Seth. Bd 2. Sthlm 1926. S. 379—508.
Nyare strömningar på det immateriella rättsskyddets område. Nordiska juriststämman i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926. Sthlm 1926. S.66—93.

 

FÖRTECKNING ÖVER PROF. G. EBERSTEINS SKRIFTER 1909—1947. 367Om utvidgad ideell egendomsrätt eller upphovsmannarätt. (Diskussionsinlägg.) Förhandlingarna å det trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors den 18, 19 och 20 augusti 1925. Hfors 1926. S. 222—229.
Preskriptionsbestämmelsen i stämpelförordningen 50 Svensk juristtidning. Årg.11 1926, s. 201—209.

 

1927.

 

Gunnar Prawitz. Det finansrättsliga inkomstbegreppet. Akademisk avhandling. Upps. 1927. (Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 12 1927, s. 386.
Immateriellt rättsskydd. Några aktuella spörsmål. Sthlm 1927. 151 s.
Justitierådet Skarstedt 60 år. Svenska dagbladet 1927 18/2.
Phillips Hult. Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse. 1. Försäkring för annans räkning. 2. Det objektiva kapitalintresset som försäkringsföremål. Akademisk avhandling. Sthlm 1927. (Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 12 1927, s. 445—448.
Reformer och reformkrav i finsk och norsk auktorrätt. Tidsskrift for rettsvidenskap. Aarg. 40 1927, s. 379—408.

 

1928.

 

Om skådespelares, recitatörers, sångares och musikers ensamrätt till sina prestationer. Svensk juristtidning. Årg. 13 1928, s. 1—18.

 

1929.

 

(Den svenska författarrätten. H. 3. Sthlm 1929. Korrektur.) S. 185—248.
Den svenska växelrätten. Anteckningar efter professor Ebersteins offentliga föreläsningar. Sthlm 1929. (Stenc.) 106, (1) s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier. N:r 27.
Om rätt till namn. (Rec. av H. Lundh, Navneplikt og navnerett. Oslo 1928.) Svensk juristtidning. Årg. 14 1929, s. 319—341.
Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. D. 1. Sthlm 1929. XV, (1) s., s. 1—476, *1—*12.
Övergångsbestämmelserna vid patenttidens förlängning. Efterskrift. Svensk juristtidning. Årg. 14 1929, s. 52—54.

 

1930.

 

Några nya rättsfall, ägnade att belysa varumärkesrätten och dess innehåll. Årsskrift utg. av Svenska föreningen för industriellt rättsskydd 1930, s. 55—73.
På Birger Ekebergs 50-årsdag. Dagens nyheter 1930 10/8.

 

1931.

 

E. W. Dahlgren. Järnvräkeri och järnstämpling. Ett bidrag till den svenska järnhandelns historia. Sthm 1930. (Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 16 1931, s. 147—152.
Om skattskyldighetens inträde vid lagfartsstämpeln. Festskrift tillägnad Erik Marks von Würtemberg den 11 maj 1931 av nordiska jurister. Sthlm 1931. S.129—137.

 

1932.

 

Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. D. 2. H. 1. Sthlm 1932. VI,(2) s. s. 477—708.
Om uppfinningar och upptäckter såsom föremål för rättsskydd. Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 1 1932, s. 5—16.

 

368 FÖRTECKNING ÖVER PROF. G. EBERSTEINS SKRIFTER 1909—1947.1934.

 

Byggningabalken. Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av riksens ständers beslut. 1. Sthlm 1934. S. 273—293.
Den svenska växelrätten. Sthlm 1934. XVI, 324 s.
Materiell firma- och namnrätt i svensk praxis. Festskrift för Otto Hjalmar Granfelt utg. av Juridiska föreningen i Finland. Hfors 1934. S. 57—66.

 

1935.

 

Om medgivande att använda namn, firma och varumärke. Några synpunkter tillbelysande av vissa nya rättsfall. Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 4 1935, s. 145—158.
(Om rättsskydd för yrkeshemligheter.) Forhandlinger på det sekstende nordiskejuristmøte i Oslo den 23., 24. og 25. august 1934. Oslo 1935. S. 19—29, 36—41.
Taxeringsvärdena och arvsbeskattningen. Svensk juristtidning. Årg. 20 1935, s.447—458.

 

1936.

 

Annonsen och den svenska rätten. Futurum. Årg. 1 1936, s. 440—443.
Taxeringsvärdena och arvsbeskattningen. Svensk juristtidning. Årg. 21 1936, s. 549—550.

 

1937.

 

Immaterielrätten och dess underarter. (Ree. av R. Knoph, Åndsretten. Oslo 1936.) Tidsskrift for rettsvidenskap. Årg. 50 1937, s. 81—90.
Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. D. 2. H. 2. Sthlm 1937. (2) s., s. 709—997, I—XXXVI.
Till frågan om remuneratorisk gåva och dess beskattande enligt svensk rätt. Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland. Årg. 73 1937, s. 498—509.

 

1938.

 

Klassregistrering för varumärken. (Diskussionsinlägg vid fjärde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Helsingfors 1937.) Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 7 1938, s. 135—138.
Ragnar Knoph †. Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 7 1938, s. 93—97.
Replik om polemik och systematik. Tidsskrift for rettsvidenskap. Årg. 51 1938, s. 40—45.
Svensk rättspraxis. Immateriellt rättsskydd 1931—1935. 1. Svensk juristtidning Årg. 23 1938, s. 117—123.
Svensk rättspraxis. 2. Växelrätt 1931—1937. Svensk juristtidning. Årg. 23 1938, s. 281—282.

 

1939.

 

Arv eller köp? Svensk juristtidning. Årg. 24 1939, s. 492—494.
Om gåvobeskattning vid förmånstagareförsäkring. 1. Svensk juristtidning. Årg. 24 1939, s. 147—149.
(Tillsammans med H. Andersson, L. A. Björklund, E. Sylwan och E. Wilhelmsson.) 1938 års arvsskattekommitté. Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m. Sthlm 1939. 264 s. Statens offentliga utredningar 1939: 18.

 

FÖRTECKNING ÖVER PROF. G. EBERSTEINS SKRIFTER 1909—1947. 3691940.

 

Gösta Boëthius. Våra skatter. (D. 1—3 & suppl. till D. 1—3. Sthlm 1938—40.)(Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 25 1940, s. 794—796.
Om firma- och varumärkesintrång samt illojal reklam. Festskrift tillägnad Nils Stjernberg vid hans avgång från professorsämbetet den 1 september 1940 av Stockholms högskolas juridiska och humanistiska fakulteter. Sthlm 1940. S. 72—83.
Om skydd för individualiteten, den personliga och den ekonomiska. Sthlm 1940.(4), 154 s.
Pehr von Seth. Svenska dagbladet 1940 3/7.

 

1941.

 

Det svenska rättsarvet. Svensk lag och rätt. (Utg. av) I. Agge, K. Benckert, G. Eberstein, Å. Hassler, N. Herlitz, H. Nial. Sthlm 1941. S. 9—37.
Författarrättens och konstnärsrättens innehåll. (Rec. av H. Jacobsen, Ophavsretten, Forfatter- og Kunstnerretten, National Ret. Khvn 1941.) Tidsskrift for rettsvidenskap. Årg. 54 1941, s. 411—420.
(Om konkursbo och konkursgäldenär såsom skattesubjekt vid inkomstbeskattningen. Utlåtande.) Regeringsrättens årsbok. Årg. 33 1941, s. 124—127.
Om skyddet för konsthantverk och konstindustri. Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 10 1941, s. 1—12.
Svensk rättspraxis. Växelrätt 1938—1940. Svensk juristtidning. Årg. 26 1941, s.796—798.

 

1942.

 

Makt och rätt. (Diskussionsinlägg.) Makt och rätt. Diskussion vid Stockholms högskola. Sthlm 1942. S. 40—43.
Om patenträtten och dess föremål, med särskild hänsyn till patentering av läkemedel. Juridisk Forenings Aarbog. Vinteren 1941/42. Khvn 1942. S. 6—19.

 

1943.

 

Författarrätten och bokutlåningen. Svensk juristtidning. Årg. 28 1943, s. 744—748.
Om den juridiska undervisningen. Gaudeamus. 1943 Nr 2, s. 6—7.
Svensk rättspraxis. Immateriellt rättsskydd 1936—1941. 1. Författar- och konstnärsrätt samt rätt till fotografisk bild. Svensk juristtidning. Årg. 28 1943, s. 207- 210.

 

1944.

 

Den svenska arvs- och gåvobeskattningen. Sthlm 1944. XII, 233 s.
Speciell privaträtt. Efter föreläsningar. Bd 1—3. 6. uppl. Sthlm 1944. (Stenc.) 1233, (1); 234—456, (1); 457—738, (1) s. Stockholms högskolas juridiska föreningskompendier. N:r 8.

 

1945.

 

Benny Levin. Lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens den 29 maj 1931 enligt ändrad lydelse genom lag den 22 maj 1942 jämte andra konkurrensstadganden, utländsk och internationell konkurrensrätt, med förklarande anmärkningar, alfabetiskt sakregister och 3 färgtavlor. Lund 1944. (Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 30 1945, s. 525—528.

 

24—487004. Svensk Juristtidning 1948.

 

370 FÖRTECKNING ÖVER PROF. G. EBERSTEINS SKRIFTER 1909—1947.Konstnärsrätten. (Rec. av T. Lund, Billedkunsten i retlig Belysning. En Fremstilling af den åndelige Ejendomsret til Kunstværker . . . Khvn 1944.) Svensk juristtidning. Årg. 30 1945, s. 482—500.
Några ord om inkomstbeskattningens avdrag för periodiskt understöd. Svensk skattetidning. Årg. 12 1945, s. 243—251.
Om förmögenhetsskatt samt beskattning av inkomst av kapital enligt svensk rätt av K. G. A. Sandström. Sthlm 1945. (Rec.) Svensk skattetidning. Årg. 12 1945, s. 340—351.
Svenskt patenträttsligt register. Utgivet av patentingenjör B. Avellan-Hultman. Aga, Lidingö, 1945. (Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 30 1945, s. 766—767.
Vår arvsbeskattnings ställning till stats och kommuns testamentsförvärv. Svensk skattetidning. Årg. 12 1945, s. 222—225.

 

1946.

 

Befrielsen från gåvoskatt för bidrag till någons undervisning eller uppfostran. Svensk skattetidning. Årg. 13 1946, s. 393—396.
En konflikt mellan auktorrätt och namnrätt. Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 15 1946, s. 180—182.
Finansrätt. Efter föreläsningar. 3. oförändrade uppl. Sthlm 1946. (Stenc.) (2), 59 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.
Om författarrättens och konstnärsrättens föremål. Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 15 1946, s. 81—85.
Supplement till 1944 års kompendium i speciell privaträtt. Sthlm 1946. (Stenc.) 22 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.
Svensk rättspraxis. Växelrätt 1941—1944. Svensk juristtidning. Årg. 31 1946, s. 47—48.
Vad bör skyddas vid en nordisk auktorrättslagstiftning? Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 15 1946, s. 1—13.

 

1947.

 

Den nya »kvarlåtenskapsskatten». Svensk skattetidning. Årg. 14 1947, s. 19—25.
Ett par reflexioner kring »den nya källskatten». Gaudeamus. 1947 Nr 2, s. 7—8.
»Kvarlåtenskapsskatten» ännu en gång. Svensk skattetidning. Årg. 14 1947, s. 177—182.
NIR:s utvidgning till nya grenar av det immateriella rättsskyddet. Nordiskt industriellt rättsskydd. Årg. 16 1947, s. 181—183.
Om behandlingen vid arvsbeskattningen av aktuellt och framskjutet förvärv. Svensk juristtidning. Årg. 32 1947, s. 177—181.
Om gränsen mellan beskattningsbar inkomst och kapitalförvärv. Festskrift tillägnad Vilhelm Lundstedt. Upps. & Lpz. 1947. S. 141—151.
Sture Heiding. Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken. Akad. avh. (Sthlm.) Uppsala 1946. (Rec.) Svensk juristtidning. Årg. 32 1947, s. 759—761.
Supplement till Om skatt till stat och kommun. 3. utökade uppl. Sthlm 1947.(Stenc.) 40 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.