C. G. BJÖRLING. Lärobok i civilrätt för nybörjare. Elfte uppl. Bearb. av ÅKE MALMSTRÖM. Lund 1947. Gleerup. 346 s. Kr. 10.50.

 

    Björlings lärobok med den anspråkslösa titeln visar sin nyttighet och livskraft genom att ha kommit ut i sin ll:e upplaga Även denna gång är prof. Malmström utgivare. Hans andel i verket — och bokens verkliga karaktär — markeras genom att häftet nu på omslaget bär titeln »Björling—Malmström Civilrätt». 

B. L.

 

BERNDT PHILIPSON. Akliebolagsrätt i populär framställning med kommentar till 1944 års lag. Stockholm 1947. Forum. 178 s. Kr. 7.00.

 

    Advokaten Philipson har i förordet angivit, att hans bok tillkommit för att utgöra en redogörelse för den nya aktiebolagsrätten och en hjälpreda för alla dem, som komma i beröring med den. Inom det ganska knappa utrymmet har han fått plats också för nära två ark formulär m. m. Boken är lätt att hitta i genom uppdelning i åtskilliga kapitel, ymnigt förekommande kantrubriker och ett ganska utförligt sakregister. 

B. L.

 

FREDE CASTBERG. Norges statsforfatning. Andra uppl. Oslo 1947. Arbeidernes aktietrykkeii. Del I XX + 520 s. Del II XVI + 545 s.

 

    Prof Castbergs stora standardverk i norsk statsrätt (anmält i SvJT 1936 s. 438 f) har utkommit i en ny upplaga. Eftersom åtskilligt inträffat inom norskt statsliv under de tolv år som förflutit från det verket först utkom, äro tilläggen och ändringarna talrika och väsentliga. 

B. L.