Förmynderskapsböcker. I anslutning till notisen i häfte 3 s. 217 må nämnas att man inom justitiedepartementet f. n. undersöker möjligheterna att införa en mera rationell bokföring av förmynderskapen vid domstolarnas kanslier, närmare bestämt så, att förmynderskapsböckerna skulle föras efter något lämpligt lösbladssystem. Denna reform beräknas dock icke kunna genomföras förrän tidigast d. 1 jan. 1950, d. v. s. samtidigt med den nya föräldrabalken. I avbidan på reformens genomförande lära ytterligare specialtillstånd att upplägga förmynderskapsböckerna efter lösbladssystem icke komma att meddelas.

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar 1948 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    April 9. Förslag till militär rättegångslag och lag om införande av militära rättegångslagen. Föredragande: lagbyråchefen Sven Strömberg.
    April 15. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m. så ock om fortsatt giltighet av samma lag, lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. samt lag med vissa bestämmelser om hyresrätt vid hem- eller äktenskapsskillnad m. m. Föredragande: lagbyråchefen Sven Edling.
    April 23. Förslag till lag om ändrad lydelse av 111 § byggnadslagen. Föredragande: lagbyråchefen Edling.
    April 26. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 17 juni 1932 (nr 223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län. Föredragande: revisionssekreteraren Hjalmar Nordfelt.
    April 30. Förslag till lag om ändring i 1, 9, 10 och 11 kap. vattenlagen, lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 20 dec. 1946 (nr 781) om kontroll å överlåtelse av vattenkraft, m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Gunnar Fredriksson.
    Maj 4. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete samt lag ang. ändring i lagen d. 11 juni

 

388 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.1937 (nr 348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer. Föredragande: chefen för soc.dep:s rättsavd. Lars Gunnar Ohlsson.
    Maj 7. Förslag till butikstängningslag. Föredragande: lagbyråchefen Yngve Samuelsson.
    Maj 14. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker och lag ang. ändrad lydelse av 52 § lagen d. 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse. Föredragande: byråchefen hovrättsrådet Henning Nitelius.
    Maj 19. Förslag till lag ang. eftergift i vissa fall från bestämmelserna i 19 § första stycket lagen om arbetarskydd. Föredragande: rättsavd.chefen Ohlsson.
    Maj 21. Förslag till lag om förstörande av vissa postförsändelser. Föredragande: lagbyråchefen Samuelsson.
    s. d. Förslag till sjöarbetstidslag. Föredragande: kommerserådet Gunnar Böös.
    s. d. Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 7 § RB, lag om tilllämplighet av vissa bestämmelser ang. landsfogde å förste stadsfiskalen i stad som undantagits från området för landsfogdens åklagarverksamhet, lagom behörighet i vissa fall för distriktsåklagare att verkställa åtalsprövning som eljest ankommer på statsåklagare samt lag ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 19 maj 1944 (nr 215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga. Föredragande: lagbyråchefen Strömberg.
    s. d. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Strömberg. 

B. L.