Ur Svensk författningssamling 1948.
    136. KK 19 mars 1948 ang. reglering av försäljningen och förbrukningen av flytande bränsle m. m.
    147. KF 9 april 1948 om ändrad lydelse av 23 § 1 och 2 mom. vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936 (nr 562).
    175. Lag 23 april 1948 med särskilda bestämmelser om dispositionen av aktiebolags vinstmedel.
    176. KK 23 april 1948 med vissa föreskrifter ang. tillämpningen av lagen nr 175.
    177. Transumt av K Brev till statskontoret 23 april 1948 ang. fastställande av formulär till deklaration, varom förmäles i lagen nr 175.
    178. K Instr. 23 april 1948 för spärrkontonämnden.
    186. Lag 23 april 1948 ang. ändring i lagen d. 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete samt fortsatt giltighet av samma lag.
    187. Lag 23 april 1948 om tillägg till 72 § lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag.
    206. KK 30 april 1948 om ändring i förordn. d. 13 juni 1908 (nr 74) ang. jordregister.
    218. Lag 30 april 1948 om sambruksföreningar.
    219. KK 30 april 1948 om registrering av sambruksföreningar.
    220—223. Följdförfattningar till nr 218.
    228. Lag 30 april 1948 om ändrad lydelse av 2 och 4 §§ lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 7) om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd.
    237. Skogsvårdslag d. 21 maj 1948.
    238, 239. Följdförfattningar till nr 237.
    241. KK 21 maj 1948 ang. ändrad lydelse av 4 § kungörelsen d. 31 okt. 1947 (nr 841) med vissa föreskrifter rör. tillämpningen av lagen d. 22 juni 1939 (nr 314) om villkorlig dom.
    243. Lag 28 maj 1948 ang. ändrad lydelse av 8 a och 9 §§ lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag.
    245. Lag 28 maj 1948 med vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad m. m.

B. L.