Olaf Haack . Förutv. Retspræsident Olaf Haack avled i København den 15 april 1948, 73 år gammal. Han var född i Viborg den 13 juli 1874 och blev jur. kand. 1897. Han var först några år fuldmægtig på ett advokatkontor och började sin ämbetskarriär vid sekelskiftet såsom assistent i Kultusministeriet, varifrån han ett par år senare övergick till Justitsministeriet. Sin domargärning började Haack som konst. Herredsfoged i en jylländsk landsjurisdiktion, och 1910 blev han utnämnd till assessor, d. v. s. domare i Københavns Kriminal- og Politiret. När denna domstol upphävdes vid rättegångsreformens genomförande i oktober 1919 blev Haack medlem av den nyupprättade Østre Landsret. Haack gjorde sig mycket hastigt gällande som en av rättens mest framstående domare. Han blev ordförande i rättens s. k. resande avdelning och verkade i denna egenskap som ordförande för Nævningetingen i en stor del av Sjælland och på övriga större danska öar. Hans ledning av förhandlingarna var mycket högt uppskattad, och redan åtskilliga år innan Landsretspræsident Th. Winthers ämbetstid gick till ända, var det en allmän uppfattning, att Haack var hans självskrivne efterträdare, varför Haack också vid flera tillfällen avslog anbud om att inträda i Højesteret. 1931 blev han utnämnd till president för Østre Landsret och beklädde detta ämbete tills han för fyra år sedan inträdde i pensionsåldern.
    Särskilt känd bland nordiska jurister är Haack för sin stora insats i den danska straffrättsreformen. Han blev tidigt en av Dansk Kriminalistfor-

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 397enings verksammaste medlemmar och fick säte i föreningens styrelse, vars vice ordförande han var från 1937 till 1943. Haack fick under årens lopp åtskilliga andra uppdrag i anslutning till kriminalrättsskipningen. Han var sålunda medlem av den kommitté inom justitieministeriet som för snart tjugo år sedan förberedde ändringar i denna rättsskipning och åvägabringandet av ungdomsfängelse, och han blev senare medlem av den kommitté som skulle utarbeta förslag till ny militärstrafflag. Ordförande för Fængselsnævnet och för Tilsynsnævnet var han åren 1933—36. Även talrika andra uppdrag föll på Haacks lott under hans långa ämbetstid. Han var medlem av Toldraadet, vice ordförande i den faste Voldgiftsret angående arbetstvister, censor vid Københavns universitets juridiska examina och han hade säte i den danska domarföreningens styrelse. Olaf Haack var en högt begåvad man med ett stilfullt och dock samtidigt fullt naturligt och älskvärt framträdande, och han gjorde sig icke blott respekterad utan även i osedvanlig grad avhållen både av sina domarkolleger och av de inför rätten mötande advokaterna.

K. J. S.