Ny president i Östra Finlands hovrätt. Sedan presidenten Wäinö Kannel d. 31 mars 1948 uppnått stadgad avgångsålder, har till hans efterträdare d. 23 april 1948 utnämnts justitierådet Oskari Autio. Den nye hovrättspresidenten är född 1890 i Nykyrka (Viborgs län), avlade rättsexamen 1914 och blev vice häradshövding 1917. Han tjänstgjorde och avancerade i dåvarande Viborgs hovrätt, där han blev hovrättsråd 1936. Samma år utnämndes han till justitieråd.

B. P—n.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    21 maj 1948 dels på därom gjord framställning beviljat justitierådet Einar Stenbeck avsked från justitierådsämbetet med utgången av maj 1948, dels utnämnt och förordnat advokaten Joachim (Jochum) Sjöwall att fr. o. m. 1 juni 1948 vara justitieråd samt
    28 maj 1948 förordnat justitieråden Axel Afzelius och Harry Guldberg att fr. o. m. 1 juni 1948 under återstående tjänstetid vara Afzelius högsta domstolens ordförande samt Guldberg ordförande å avdelning i högsta domstolen.
    Ang. justitieråden Stenbeck och Afzelius se SvJT 1948 s. 154.
    Justitierådet Guldberg är född 1890, avlade mogenhetsex. i Nyköping 1908 samt blev i Uppsala fil.kand. 1910 och jur. kand. 1914. Efter tingssittning och tjänstgöring bl. a. i justitiedepartementet blev han bitr. fiskal i Svea hovrätt 1918, assessor i samma hovrätt 1921, hovrättsråd 1929 och rev.sekr. 1930. Från 1925 var han t. f. byråchef f. lagärenden i fin.dep. men förordnades redan följande år till led. av lagberedningen, vilken han tillhörde till dess han 1933 utnämndes till justitieråd. Såsom led. av lagberedningen undertecknade han förslagen till lag om testamente (1929) och lag om boutredning och arvskifte (1932) samt deltog han i de förberedande arbetena på förslaget till skuldebrevslag. En kort tid har han varit suppleant för JO.
    Bland Guldbergs skrifter märkas, förutom ett stort antal tidskriftsartiklar, ej minst i SvJT, Den nya testamentslagen (1931, tills. m. Ekeberg) och Den nya lagen om boutredning och arvskifte (1937, tills. m. Ekeberg och Ragnar Bergendal).
    Guldberg promoverades 1947 vid Stockholms högskola till juris doktor honoris causa.
    Justitierådet Sjöwall är född 1908, blev student i Stockholm 1927 och jur. kand. där 1931. Omedelbart efter tingstjänstgöring började han på advokatbanan och var vid utnämningen till justitieråd delägare i Sune Wetters advokatbyrå. Sedan 1935 var han ledamot av Advokatsamfundet. 1941—44 var han suppleant och 1945—46 ledamot av samfundets styrelse. Sedan 1945 var han ledamot av lagberedningens rådgivande nämnd och 1945—47 av djurgårdskommissionen. Han har varit ledamot av bolagsstyrelser samt deltagit i skilda internationella förhandlingar.