Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 21 maj 1948 utnämnt och förordnat e. o. förste byråsekreteraren hos ämbetet Karl-Erik Uhlin att fr. o. m. 1 juli 1948 vara förste byråsekreterare hos ämbetet.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: T. Salén (led. i blandade domstolen i Kairo), F. Rudewall (justitieombudsman), I. Strahl (led. av strafflagberedningen), G. Lind (bitr. justitiekansler), E. Hagbergh (just.dep.), I. Öhman (försvarsdep.), Hj. Nordfelt, G. Schirén och G. Thulin (jordbr.dep.), C. Svennegård (v. ordf. i hyresrådet), E. Alexanderson (byråchef i socialstyrelsen), T. Myrland (kanslichef i industrikommissionen) och P. O. Hainer (byråchef hos militieombudsmannen). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 14 i tjänst.
    Såsom vikarier för tjänstlediga revisionssekreterare eller eljest såsom revisionssekreterare tjänstgöra f. n. (18/5) : hovrättsrådet H. Nordholm (Skåne), assessorerna G. Rådström, R. Pihl, Å. Thorell, N. Jansson (samtliga Svea), A. Lüzell och H. G. Andersson (båda Skåne), I. Weidenhaijn (Svea), G. Rosenqvist (Skåne), Å. Lundgren och S. Löwenhielm (båda Svea), S. Ekblom (Västra Sverige) och G. Hagströmer (Svea), hovrättsrådet Th. Berg (Göta), assessorerna I. Bodewall (Skåne), B. Widegren (Göta), A. Ribbing (Svea), S. Pontén (Skåne), C.-I. Lefwander (Göta), Y. Linder och S. O. Svensson (båda Skåne), B. Dag (Göta), I. Bladh (Skåne), T. Ahlgren (Göta), O. Hegrelius (Skåne), B. Höijer (Göta) och T. Silfverskiöld (Svea) samt hovrättsrådet C. Mellander (Nedre Norrland).

 

    Medling i juristkonflikten i Stockholm. K. M:t har 14 maj 1948 på förslag av chefen för justitiedepartementet, vilket förslag biträtts av representanter för Stockholms stad, Sveriges juristförbund och Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, förordnat överståthållaren Torsten Nothin, tilllika ordf., samt landshövdingarna Olof Ekblom och Thorwald Bergquist att i egenskap av särskild förlikningskommission medla i den uppkomna lönetvisten rörande vissa juristbefattningar hos Stockholms stad.

 

    Juristkonflikten i Stockholm bilagd. Vid sammanträde d. 17 juni 1948 inför den av K. M:t förordnade medlingskommissionen (se ovan) träffades mellan Stockholms stads förhandlingsdelegerade och Sveriges juristförbund uppgörelse rörande avlöningsvillkoren för den icke-ordinarie domarpersonalen samt för åklagarna. Juristförbundet biträdde även den förut mellan staden och kommunaltjänstemannaförbundet (Stockholms rådhusrätts domarförening) träffade överenskommelsen angående de ordinarie domarnas löneförmåner. Uppgörelsen innebär en sänkning av lönen för rådmän och assessorer samt en höjning för åklagare och icke-ordinarie personal. Löneförhöjningarna skola tillämpas retroaktivt fr. o. m. d. 1 jan. 1948.
    I detta sammanhang må nämnas att den av överståthållaren tillsatta kommittén för utredning rörande omorganisation av Stockholms rådhusrätt (ÖÄ:s rådhusrättskommitté; ordf. hovrättsrådet Bengt Lassen) d. 21 juni 1948 till ÖÄ överlämnat preliminära förslag dels till en »krisorganisation» av rådhusrätten för avarbetande av den under konflikten uppkomna balansen, innebärande bl. a. tillskapande av ytterligare fyra avdelningar huvudsakligen genom om disponering av befintlig personal, dels till en för tiden efter återgång till normala förhållanden avsedd organisation som i fråga om de dömande avdelningarnas antal och sammansättning överensstämmer med nu gällande ordning men innebär en väsentlig minskning av juristpersonalen under assessorsgraden.