Den nya svenska kriminallagstiftningen i utländsk juridisk litteratur. Sveriges djupgående reformer på straffrättens, straffprocessens och straffverkställighetens område möta även utanför de nordiska grannländerna utlandets stadigt växande intresse. Varje svensk jurist som står i kontakt med utländska kriminalister kan nog bekräfta detta märkliga faktum. På grund härav torde det vara nyttigt att få veta, var större publikationer på främmande språk om den svenska kriminalrättens nya utveckling återfinnas, till vilka utländska vetenskapsmän och praktiker skola hänvisas för information.
    I första hand bör här nämnas »Recueil de Documents en Matière Pénale et Pénitentiaire» (förlag Stämpfli & Cie, Bern). Tidskriftens utgivare är sedan länge den om den internationella straffrättspolitiken högt förtjänte prof. ERNEST DELAQUIS, Bern; tidskriften är organet för

 

GERHARD SIMSON . 441Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire (C.I.P.P.). I Recueils häften redogöra svenska jurister fortlöpande för kriminalpolitiska reformarbeten. Under loppet av det senaste decenniet har nästan varje förändring av betydelse varit föremål för omsorgsfull behandling i franskspråkiga artiklar. Under fjolåret och i årets första häfte ha införts följande särskilt viktiga publikationer: president KARL SCHLYTER, »Les dispositions sur la responsabilité pénale dans le Code pénal suédois» (XII, s. 16), förste byråsekreterare TORGNY LINDBERG, »La législation de 1944 concernant le droit de renoncer à la poursuite contre certains déliquants mineurs» (XII, s. 9), direktör GUNNAR THURÉN, Skenäs, »La réforme suédoise de l'exécution des peines» (XIII, s. 124) samt hovrättsrådet BENGT LASSENS omfattande uppsats »Le procès pénal selon le nouveau Code de procédure suédois» (XIII, s. 134).
    Dessutom har president KARL SCHLYTERS arbete »Skyddsbalk eller straffbalk?» (först publicerat i »Tiden» 1946, s. 141) översatts till franska. Just denna avhandling är särskilt instruktiv för en utlänning, enär den retrospektivt behandlar kriminalreformernas utveckling under de senaste tretton åren. På franska har den publicerats i den kända, av Parisdomaren MARC ANCEL utgivna »Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé» (förlag Recueil Sirey, Paris) under titeln »Les réformes suédoises dans le domaine des mesures défensives contre la criminalité» (1947, s. 191).
    Vidare bör nämnas den av hovrättsassessor STURE PETRÉN sammanställda redogörelsen »Le droit pénal suédois 1939 à 1946», som har publicerats i »Revue Internationale de Droit Pénal» (1947, s. 253), organet för l'Association Internationale de Droit Pénal (förlag Recuei Sirey, Paris). Författaren återger på ett koncentrerat men mycket givande sätt det svenska lagstiftningsarbetet under den nämnda tidsperioden och behandlar bl. a. förändringarna i fråga om förmögenhetsbrotten.
    Den år 1947 av Strafflagberedningen utgivna engelska skriften »Recent Penal Legislation in Sweden» som sammanställdes av THORSTEN SELLIN, prof. vid Pennsylvaniauniversitetet i Philadelphia, under hans Sverigevistelse, har omnämnts i majhäftet av SvJT s. 274. En särskild anmälan av arbetet har influtit i förra häftet av SvJT s. 360.
    I den senaste årgången, 1946—47, av »De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok» har prof. SELLIN skrivit den sedvanliga introduktionen på engelska under rubriken »Penal Questions in the Northern Countries» (34 trycksidor). Alltsedan sin tillkomst (1936—1945) har årsboken innehållit liknande redogörelser för innehållet på franska eller engelska av årsbokens utgivare Karl Schlyter. Dessa »Introductions» ha i särtryck spritts till ett stort antal kriminologiska institutioner, bibliotek och författare i Europa och Amerika.
    På tyska språket brukade tidigare i synnerhet »Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft» (förlag Walter de Gruyter, Berlin) regelbundet redogöra för den svenska straffrättens utveckling. Framför allt skall här hänvisas till de av prof. IVAR AGGE under kriget författade mycket noggranna översikterna (vol. 59, s. 644, och vol. 62, s. 149).

 

442 DEN NYA SVENSKA KRIMINALLAGSTIFTNINGEN.Även flera svenska kriminallagar publicerades i denna tidskrifts spalter i tysk översättning. Tidskriften har icke utkommit sedan de sista krigsåren men skall inom kort återuppstå under ny redaktionell ledning. De efter kapitulationen nyutkomna tyska och österrikiska juridiska tidskrifterna, som mestadels uppvisa hög halt, lida mycket av pappersbristen; därför har den utländska rätten hittills behandlats endast i mycket kortfattad form.
    Desto större betydelse har i dag det livliga intresset i Schweiz. I den sedan gammalt mycket ansedda »Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht» (förlag Stämpfli & Cie, Bern) publicerades av advokat HANS WIENER »Die bedingte Strafentlassung als normales Glied des Strafvollzugs» (1946, s. 166; författaren, en tysk flykting, dog tyvärr redan innan arbetet förelåg i tryck). Vidare publicerade Dr. jur. GERHARD SIMSON förutom en artikel om den svenska abortlagstiftningens förändring (1946 s. 475, innehållet återgivet i »Deutsche Rechtszeitschrift» 1947, s. 193) två längre avhandlingar »Das neue schwedische Strafverfahren» (1945, s. 227—261) och »Die neue Gestalt des schwedischen Strafvollzugs» (1948, s. 63—92).
    Ett ytterligare hjälpmedel är den av prof. ADOLF SCHÖNKE, Freiburg, utgivna skriften »Ausländisches Strafrecht» (förlag Biederstein, München och Berlin) i vilken GERHARD SIMSON sammanställt kapitlen rörande Sverige. Där omnämnas de svenska lagarna och den viktigaste juridiska litteraturen. 

Gerhard Simson.