Tidsskrift for rettsvitenskap (1947 h. 3—5). Bland innehållet märkes: HENRY USSING, Erstatningsansvar for Undladelse (s. 241—271), ANDERS VINDING KRUSE, Ejendomsret contra Ekspropriation (s. 289—330), TORSTEIN ECKHOFF, Farskap til barn som er født eller konsipert under ekteskap (s. 361—408), RAGNAR HEMMER, De svenska medeltidslagarnas stadganden om skadlig trolldom och förgiftning (s. 409—446), IVAR STRAHL, Till frågan om rättighetsbegreppet (s. 481—514), SJUR BRÆKHUS, En analyse og vurdering av den såkalte negative kontraktinteresse i nordisk kontraktrett (s. 515—536), ALF NORDHUS, Om dommeren og attitydeforskningen (s. 555—571), samt recensioner, däribland en av ERIK SOLEM av processnämndens Underrättsförfarandet enligt nya RB (s. 456—459).

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (1947 h. 38—53, 1948 h. 1—21). I anslutning till den svenska diskussionen om hur domar böra avfattas må nämnas ett s. 241—262 intaget föredrag av byretsdommer HENRIK TAMM, vilket dock till stor del berör speciellt danska problem. Prof. HENRY USSING lämnar s. 281—308 en redogörelse för »Erstatningsansvar uden skyld set i lys af nyere retspraksis i Norden», baserad bl. a. på ett stort svenskt rättsfallsmaterial. Han konstaterar för dansk rätts vidkommande att det inte är många säkra regler som kunna uppställas på detta rättsområde. Men just därför finns det, menar han, möjlighet för att, då nu skadeståndsrätten tagits upp på det nordiska samarbetsprogrammet, den danska rätten skall

 

NORDISK TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 443kunna utvecklas till närmare överensstämmelse med rättsläget i Sverige och Norge. Landsretssagfører ERNEST HARTWIGS artikel »Har De været straffet før?» (s. 313—319) utgör visserligen endast »nogle Betragtninger over Retsplejelovens §§ 765, Stk. 1, og 877, Stk. 2 og 3, Straffeattester, 'sluttede sager' m. v.» och är såtillvida specifikt dansk men kan likväl rekommenderas till läsning av straffprocessintresserade. Detsamma gäller i allra högsta grad om statsadvokat JØRGEN TROLLES tillägg härtill (1948 s. 21—28) »Om Dokumentation af Tiltaltes Forakter» med en (i en artikel av hans hand nästan oundviklig) redogörelse för ett förbryllande engelskt rättsfall. I samma årgång ha landsdommer H. H. HOLM (S. 1—6) skrivit »Om Retsbeskyttelsen for Brugskunst» och fuldmægtig PAUL HØYRUP (S. 17—21) givit »Nogle Bemærkninger om Insemination». Slutligen må nämnas prof. KNUD ILLUMS »Betragtninger i Anledning af Troels G. Jørgensen: 18 Aar af Højesterets Historie». SvJT hade i föreg. häfte s. 363 ff en rec. av samma bok. Illums anmälan föranledde en replikväxling mellan förf. och rec. s. 81—83. — Universitetslektor W. E. VON EYBEN behandlar s. 121—142 frågan om »Ansvar for farlig Bedrift». — Slutligen må nämnas en lång och mycket intressant artikel av professor ALF Ross (S. 145—190), däri diskuteras en »Reform af den juridiske Uddannelse» med givande sidoblickar på svenska och norska förhållanden.