Genèvekonferens om obligatorisk ansvarighetsförsäkring för bilister. Inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa har den under Comité des Transports Interieurs sorterande Sous-Comité des Transports Routiers tillsatt ett arbetsutskott för juridiska frågor, vilket höll sitt första möte d. 18—21 maj 1948 i Genève (jfr s. 467). Vid mötet deltogo representanter för Amerikas förenta stater, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjeckoslovakien och Österrike. Sverige representerades av hovrättsassessorn G. von Sydow. Därjämte närvoro vid mötet representanter från bland andra följande internationella organisationer, nämligen Institut International pour l'unification du droit privé (det s. k. Rominstitutet), Chambre de Commerce internationale (CCI) och Union Internationale des Transports Routiers (IRU). Vid mötet behandlades bl. a. frågan om ansvaret för skada å tredje man vid biltrafik och obligatorisk försäkring för dylik skada.
    Av redogörelser, som uti ifrågavarande hänseende lämnades av de olika delegaterna rörande gällande lagstiftning i respektive länder, framgick med all tydlighet den stora olikhet, som på detta område råder i olika länder. Denna olikhet framträder särskilt då en främmande bilist besöker ett land, där obligatorisk ansvarsförsäkring föreligger. Arbetsutskottet fann det i högsta grad önskvärt att söka finna en lösning, som utan att verka hindrande för den internationella biltrafiken innebär att en främmande bilists ansvar för skada å tredje man blir lika effektivt som ansvaret för en bilist bosatt i landet. I syfte att snarast möjligt söka nå en reglering av ifrågavarande spörsmål framlade den brittiska delegationen ett förslag innebärande införandet av ett internationellt certificat d'assurance för bilister, som bege sig till ett land med obligatorisk ansvarighetsförsäkring för skada å tredje man. Detta förslag är baserat på det system, som sedan flera år är gällande mellan de skandinaviska länderna och som visat sig både effektivt och praktiskt. Förslaget, som innebär att man kringgår frågan om verkställighet av utländska domar, mötte stort intresse. Arbetsutskottet beslöt enhälligt att efter smärre, huvudsakligen formella ändringar underställa förslaget de olika regeringarna med begäran om deras erinringar före d. 31 aug. 1948.
    Enligt förslaget skola försäkringsgivarna i varje land upprätta en central, av vederbörande stat erkänd organisation, i förslaget nämnd Bureau. Denna Bureau skall tillhandahålla dess medlemmar (försäkringsgivarna) s. k. certificats d'assurance, gällande för ett eller flera länder, att på begäran utlämnas av vederbörande försäkringsgivare till deras försäkringstagare för varje motorfordon som i landet är registre-

 

OBLIGATORISK ANSVARIGHETSFÖRSÄKRING FÖR BILISTER. 465rat och försäkrat för skada å tredje man. Dessa certificat utgöra bevis för förekomsten av en försäkring vilken täcker allt ansvar som försäkringstagaren ådrager sig för skada å tredje man jämlikt lagen i det land där olyckan inträffar och för vilket försäkring där är obligatorisk.
    Vid mottagandet av detta certificat bemyndigar försäkringstagaren Bureaun i det land där certificatet utfärdats att företräda försäkringstagaren vid försäkringsfall med rätt för Bureaun att i sin tur bemyndiga annan Bureau att företräda försäkringstagaren.
    När ett skadeståndsanspråk göres gällande mot innehavaren av ett dylik certificat företrädes han av Bureaun i det land där olyckan inträffat. Denna Bureau prövar och ev. reglerar framställda skadeståndsanspråk som ombud för Bureaun i det land där certificatet utfärdats. Sistnämnda Bureau är därefter skyldig ersätta förstnämnda Bureau vad densamma utbetalt.
    Därest en bilist anländer till ett land där obligatorisk ansvarsförsäkring är gällande, utan ett certificat d'assurance, är han skyldig antingen att taga ut en korttidsförsäkring i enlighet med de anvisningar, som uppgjorts av Bureaun i detta land, och därvid utse denna Bureau att företräda honom i skadefall eller att teckna en vanlig ansvarsförsäkring i detta land. Därest den försäkring, för vilken certificatet utgör bevis, förfaller innan bilisten lämnar ett främmande land har man tänkt sig att Bureauerna skola automatiskt förlänga försäkringen mot en tillläggspremie att uttagas då bilisten lämnar landet i fråga.
    Det föreslagna systemet förutsätter att vederbörande stater icke lägga hinder i vägen för export till annat land av valuta för reglering av krav mellan de olika Bureauerna. I så fall blir Bureaun i det egna landet oförmögen att träffa uppgörelse med Bureauer i andra länder och det egna landets bilister kunna icke njuta förmånen av ett certificat d'assurance utan bli tvungna att teckna särskilda försäkringar i varje land med obligatorisk försäkring, som de ämna besöka. I dessa fall åtager sig ej heller Bureaun i det besökande landet att företräda bilisten i skadefall.

G. von Sydow.