Fraktavtalet vid den internationella landsvägstrafiken. Inom de internationella sjö-, järnvägs- och lufttransporterna är, som bekant, fraktavtalet reglerat av internationella konventioner, nämligen Brüsselkonventionen 1924 för konossementet, Romkonventionerna 1933 för järnvägstransporterna och Warszawakonventionen 1929 för lufttransporterna. Däremot finnes ännu icke någon mellanstatlig överenskommelse beträffande fraktavtalet vid de internationella landsvägstransporterna.
    Eftersom den internationella landsvägstrafiken sedan det sista kriget utvecklats avsevärt för att uppfylla de ökade transportkraven, har en internationell reglering av densamma synts mer och mer önskvärd. I syfte att söka skapa gemensamma regler för den internationella landsvägstrafiken av gods och passagerare beslöt Institut international de Rome pour l'unification du droit privé i samförstånd med Union inter-

 

30—487004. Svensk Juristtidning 1948.

 

466 FRAKTAVTALET VID DEN INTERNATIONELLA LANDSVÄGSTRAFIKEN.nationale des transports routiers (IRU) att utarbeta en komparativ studie över de rättsregler, som i detta hänseende äro gällande uti skilda stater i Europa. Denna komparativa studie har anförtrotts åt hovrättsassessorn G. von Sydow, som under närmare åtta månader under 1947 och 1948 varit knuten till Institutet. Det må framhållas, att Institutet med denna studie allenast har till syfte att förbereda utarbetandet av ett förslag till konvention rörande fraktavtalet i de internationella transporterna av gods och passagerare med automobil. Frågor, som sammanhänga med den internationella landsvägstrafiken och äro av administrativ karaktär ha således icke upptagits till behandling.
    På förslag av Institutet uppdrog IRU vid sitt första möte i mars 1948 åt sin president att fortast möjligt sammankalla, i samråd med Internationella handelskammaren i Paris (CCI), Institutet och andra intresserade organisationer, en expertkommitté med uppdrag att utarbeta ett förslag till konvention beträffande landsvägstrafiken av gods- och passagerare.
    Frågan om en reglering av fraktavtalet i vad rör den internationella landsvägstrafiken blev ungefär samtidigt föremål för intresse i Förentanationernas ekonomiska kommission för Europa i Genève. Inom denna kommission har inrättats en kommitté för landsvägstransporterna (Sous Comité des Transports Routiers), vilken kommitté i sin tur bildat ett arbetsutskott för juridiska frågor. Detta arbetsutskott (Groupe de Travail chargé des questions juridiques) har fått i uppdrag bland annat att utreda fraktavtalet vid landsvägstransporter.
    Vid arbetsutskottets första möte i Genève d. 18—21 maj 1948, därvid Rominstitutet, IRU och CCI närvoro såsom observatörer, hemställde arbetsutskottet att den av sistnämnda organisationer tillsatta kommittén måtte fullfölja sitt arbete för utarbetande av gemensamma regler för fraktavtalet vid internationella transporter av gods å landsväg samt att före utgången av år 1948 underställa arbetsutskottet det preliminära resultatet av detta arbete. Därjämte anmodade arbetsutskottet kommittén att om möjligt senast i slutet av oktober 1948 framlägga förslag tillett uniformt fraktbrev för de internationella landsvägstransporterna.
    Kommittén, som hade sitt första sammanträde d. 20 och 21 juni 1948 i Stockholm, är sammansatt av tre ledamöter och tre suppleanter. Ordförande i kommittén är f. d. justitierådet Algot Bagge. En av suppleanterna är hovrättsassessorn Sydow. Vid sitt första möte utarbetade kommittén ett preliminärt förslag till fraktbrev. Sedan detsamma slutgiltigt behandlats å kommitténs påföljande sammanträde, vilket är avsett att hållas i Haag i slutet av september detta år, och sedan yttrande inhämtats från de olika organisationer, som tillsatt kommittén, skall förslaget överlämnas till arbetsutskottet i Genève. Därjämte behandlades vid kommitténs möte ett av Institutet upprättat första utkast till konvention rörande transporten av gods å landsväg. Behandlingen av detsamma skall forsättas å mötet i Haag.

G. von Sydow.