Lufträttskongress i Aix-en-Provence. D. 18—22 maj 1948 höll Comité Juridique International de l'Aviation sin tionde kongress i Aix-en-

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 467Provence. Föreningen, som bildades år 1910 och alltså kan göra anspråk på att vara en pionjär inom lufträttsarbetet, är en sammanslutning av jurister från skilda länder med uppgift att undersöka och förbereda lagstiftningsfrågor inom lufträtten.
    Vid kongressen i Aix, som leddes av M. Carlini, mär i Marseille, såsom ordförande, upptogos ett flertal frågor till diskussion. Som första överläggningsämne behandlades det vittsyftande spörsmålet om en internationalisering av de stora flyglinjerna. Vid kongressen framhölls, att även om åtskilliga fördelar redan vunnits och framdeles kunde vinnas genom samarbete mellan nationella flygbolag, den mest rationella lösningen vore att finna i en särskild internationell organisation som ägde och drev de stora flyglinjerna. Föreningen beslöt att göra en hemställan till ICAO (International Civil Aviation Organization) att närmare undersöka möjligheterna att realisera detta projekt. Vidare behandlades frågan om försäkring för täckande av skada som vid lufttrafik tillskyndas tredje man på jordytan. Man uttalade sig här för att invändningar från försäkringsgivarens sida skulle i största möjliga utsträckning vara uteslutna. Bland andra ämnen som diskuterades var frågan om en revision av konventionen i Warschau av år 1929 rörande luftbefordran, till vilken Sverige har anslutit sig. Föreningen uttalade sig för en sådan revision.
    De behandlade frågorna voro väl förberedda genom utförliga rapporter (se Revue générale de l'Air nr 2 år 1948) och diskussionerna voro livliga och givande. Då arbetet inom föreningen, vilket till stor del legat nere under kriget och åren närmast därförinnan, nu återupptages, synes det vara av värde att arbetet i fortsättningen följes från svensk sida. På dagordningen i Sverige stå nämligen nu ett flertal omfattande lagstiftningsspörsmål inom lufträtten och i framtiden torde uppgifter på detta område icke saknas.
    Kongressen i Aix hölls under synnerligen angenäma och vänskapsfulla former samt efterlämnar hos deltagarna ett oförgätligt minne av franske sprit och fransk gästfrihet.

Sven Edling.