President Karl Gustav Söderholm †. En förgrundsgestalt inom det svenska Finland, känd även av den äldre generationen bland Sveriges jurister, förutvarande kanslern för Åbo svenska akademi, presidenten i Finlands Högsta förvaltningsdomstol Karl Gustaf Söderholm avled i sitt hem i Lill-Särklax gård i Pernå socken den 17 juni. Han var född år 1859 i Lovisa stad. Efter avlagda filosofiekandidat- och jurisutriusquekandidatexamina vid Helsingfors universitet samt fullgjord tingspraktik påbörjade Söderholm sin juridiska tjänstgöring först vid hovrätten i Åbo och senare vid Kejserliga senatens justitiedepartement, där han 1897 blev protokollsekreterare. Ett par år därefter utnämndes han till ledamot av Wasa hovrätt. Till denna hovrätts president kallades Söderholm år 1917 och till president i Högsta förvaltningsdomstolen år 1923, ett ämbete, som av honom innehades intill uppnådd lagstadgad avgångsålder. Söderholm var medlem av den s. k. Wasa-regeringen och fungerade sedermera såsom justitieminister i ett flertal ministärer. Hans juridiska insikter och erfarenhet föranledde en mångfald kommittéuppdrag och ledamotskap i landets lag-

 

468 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.beredning under ett decennium, 1898—1908. Också inom det parlamentariska livet var Söderholm en uppskattad kraft redan under ståndslantdagens tid och senare i riksdagen, där han flera gånger utsågs till en av vicetalmännen. Ett klart bevis på uppskattningen av Karl Söderholms insats i Finlands kulturliv var hans val till kansler för Åbo akademi år 1933, ett äreuppdrag som av honom handhades till slutet av år 1941. Så ock att han år 1927 promoverades till hedersdoktor inom akademiens humanistiska fakultet och år 1929 kallades till hedersmedlem av Juridiska föreningen i Finland. Samma år tillägnades Söderholm, då han fyllde 70 år, ett festnummer av föreningens tidskrift.

O. Hj. Granfelt.