Ny professor i privaträtt vid Åbo akademi. Till professor i privaträtt med allmän rättslära inom statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi utnämndes d. 25 maj 1948 ende sökanden, docenten jur. dr Lars Erik Taxell. Professuren har varit obesatt ända sedan dess prof. Erik af Hällström år 1940 överflyttade från akademien till Helsingfors universitet.
    Prof. Taxell är född i Vasa 1913. Han avlade högre rättsex. 1936 och blev jur. kand. 1938, v. häradshövding 1939 och jur. dr 1946. Han erhöll redan 1940 förordnande att meddela viss undervisning inom den vakanta professurens läroområde och blev efter sin utnämning till docent år 1946 förordnad att förestå professuren. Vid sidan härav har han sedan år 1940 handhaft professuren i handelsrätt vid den till Åbo akademi anknutna handelshögskolan, vars prorektor han är sedan 1945. Prof. Taxells främsta vetenskapliga arbete är hans doktorsavhandling »Aktiebolagsstyrelsens kompetens att rättshandla», vilken ingår såsom N:o 16 i Juridiska Föreningens i Finland publikationsserie (se om nämnda arbete SvJT 1947 s. 626 ff). Dessutom har han publicerat ett antal tidskriftsuppsatser. För närvarande har han under tryckning ett större arbete med titeln »Panträtt i skuldebrev».

B. P-n.

 

    Nordiska Juristmötet. Aarhus Sagførerforening och Juridisk Forening i Aarhus har inbjudit deltagarna i det nordiska juristmötet att supplera uppehållet i Köpenhamn med ett besök i Aarhus. Program tisdag den 31 augusti 1948: Kl. 10 besök i kultursamlingen »Den gamle By». Mottagande på rådhuset. Körtur genom skogarna och längs bukten till restaurant Varna, där deltagarna är stadens gäster till lunch. Därefter körtur till Mols med det idylliska Ebeltoft. På aftonen Aarhus juristers supé på Universitetet.