Juristföreningen i Stockholm har under år 1947 sammanträtt d. 30 jan. med föredrag av prof. Ragnar Bergendal över ämnet »Rättvisa och rättssäkerhet, med hänsyn till svensk lagstiftningsteknik» och d. 11 nov. med föredrag av prof. Nils Ahnlund, benämnt »En okänd landskapslag och dess miljö». Tillsammans med Publicistklubben har Juristföreningen dessutom sammanträtt d. 2 april med diskussion över ämnet »Pressen och rättegångsreferaten»; diskussionen inleddes av advokaten Hugo Lindberg och redaktören Erik Stapelberg.
    Vid sammanträdet d. 2 april omvaldes i styrelsen justitierådet J. Hagander, ordf., advokaten G. Silfverstolpe, v. ordf., samt bankombudsmannen A. Åström, sekreterare och skattmästare, ävensom revisionssekreteraren E.

 

NOTISER. 477Alexanderson, hovrättsrådet E. Bergendal, borgmästaren G. Fant, prof. H. Nial och hovrättsassessorn S. Petrén. Medlemmarnas antal uppgår till 306, varav 2 hedersledamöter.