Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll sitt årsmöte i Växjö d. 12 aug. 1947. Styrelsen består av landsfiskalerna Sven Wadenius, Stockholm, ordf., Gunnar Gagnell, Eskilstuna, v. ordf., Erik Grimlund, Arlöv, kassaförvaltare, Bror Wassberg, Karlskoga, och Anders Björklund, Lycksele. Medlemsantalet är 379.

 

    Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll på grund av mellankommande omständigheter sitt årsmöte för år 1947 först d. 14 jan. 1948. Föreningens styrelse under år 1947 har utgjorts av e. o. assessorerna Otto Petrén, ordf., Anders Bruzelius, v. ordf., tingssekreterarna Olle Hintze och Herman Schunnesson samt fiskalen Lennart Wiberg. Medlemsantalet är omkring 30.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 28 och 29 maj 1948 sitt årsmöte i Helsingör och Hälsingborg under ordförandeskap av borgmästaren Nils Berlin. Årsmötet, till vilket inbjudits bl. a. representanter för danska, finska och norska stadsdomarkårerna ävensom föreningsmedlemmarnas damer, inleddes på Riddersalen i Kronborgs slott i Helsingör, där civildommer Harald Petersen, Köpenhamn, höll föredrag över ämnet »Domarens ställning i modern process.» Förhandlingarna fortsattes d. 29 maj å rådhuset i Hälsingborg och ägnades praktiska tillämpningsfrågor i anslutning till nya RB med inledningsanföranden av hovrättspresidenten Joël Laurin, borgmästaren Iwan Wikström och assessorn Nils Rappe.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästarna Gösta Strandell, Örebro, ordf., Olof Engqvist, Södertälje, v. ordf. och sekr., Edgar Rosander, Eskilstuna, Sven Lutteman, Norrköping, Iwan Wikström, Östersund, och Arne Fallenius, Umeå, rådmännen Gustaf Bång, Stockholm, Erik Ringenson, Uppsala, Helge Forkman, Malmö, Gustaf Bergqvist, Göteborg, och Folke Höijer, Västerås, samt assessorerna Birger Brandt, Stockholm, och Artur Arnström, Göteborg. Styrelsesuppleanter äro borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Allan Källoff, Borås, och assessorn Nils Rappe, Hälsingborg.
    Borgmästaren Berlin, som varit ordförande i föreningen sedan 1938, valdes till hedersledamot. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1947 års utgång till 213.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 24 april 1948 under ordförandeskap av presidenten Arthur Lindhagen sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Justitierådet Nils Beckman talade om förslaget till lag om brott mot staten och allmänheten och överdirektören Hardy Göransson höll föredrag över ämnet »Erfarenheter av den nya straffverkställighetslagen». Till ledamöter i styrelsen valdes från Svea hovrätt: presidenten Lindhagen, lagmannen Hugo Leijon, hovrättsråden Erik Zethelius och Folke Hägglund samt assessorn Erik Ameln med lagmannen Gustaf Lindstedt, krigshovrättsrådet Gunnar Aquilon och assessorn Torkel Nordström såsom suppleanter; från

 

478 NOTISER.Göta hovrätt: presidenten Joel Laurin, hovrättsrådet Erik Ekstedt och assessorn Lennart Wetterling med lagmannen Olof Löthner och assessorn Bertil Höijer såsom suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Otto Petrén med hovrättsrådet Curt Bergström och assessorn Sven Ove Svensson såsom suppleanter; från hovrätten för Västra Sverige: presidenten Holger Elliot, lagmannen Manne Zuhr och assessorn Kjell Rosenberg med hovrättsrådet Sigurd Wildte och assessorn Eric Stangenberg såsom suppleanter; från hovrätten för Nedre Norrland: presidenten Knut Elliot och assessorn Voldmar Körlof med hovrättsrådet Georg von Euler och assessorn Allan Björklund som suppleanter; från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Carl Romberg och lagmannen Yngve Kristensson med hovrättsrådet Hugo Henkow och assessorn Per-Axel Hansén såsom suppleanter. Inom styrelsen omvaldes till ordförande presidenten Lindhagen. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1947 års utgång till 131.